Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ΄αρ.1/06-10-2021,2/07-10-2021 Πρακτικών Αξιολόγησης Ενστάσεων α)υπ’αρ.πρ.7530/10-06-2021(ΑΔΑ: 65Δ30ΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκληση β)υπ’αρ.πρωτ.12450/30-07-2021(ΑΔΑ: 97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33) Ενεργοποίηση της ανωτ. πρόσκλησης

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ΄ αρ. 1/06-10-2021 και 2/07-10-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, στο πλαίσιο των: α) υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ30ΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και β) υπ’ αρ. πρωτ. 12450/30-07-2021 (ΑΔΑ:97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33) Ενεργοποίησης της ανωτέρω πρόσκλησης της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Υλοποίηση Επιμόρφωσης» με MIS 5035543


 [Σχετική πρόσκληση]

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top