Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης υπ’αρ.3/07-10-2021(αρ.πρ.16916/13-10-2021)Πρακτ. Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών,προμηθειών, υπηρεσιών ΙΕΠ για τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 3/07-10-2021 (αρ. πρωτ. εισερχ. 16916/13-10-2021) Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., με υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με θέμα την κατακύρωση προσφοράς για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο : «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», Αριθμός Ηλεκτρονικής Προσφοράς: 238375, Αναθέτουσα Αρχή : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Αριθμός συστημικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ : 136294,1 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 03/09/2021

Επί της ανωτέρω απόφασης δύναται να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή εντός δέκα (10) ημερών σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της Διακήρυξης.


 [Σχετικός Διαγωνισμός]

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top