Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 5/13-05-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 6473/28-05-2021 Πρόσκλησης για την υποστήριξη της Πράξης με MIS 5027220

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 5/13-05-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 6473/28-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΣ8ΟΞΛΔ-ΞΤ9) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά στην υποβολή αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης στοιχείων στο ανοιχτό μητρώο Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών του Ι.Ε.Π. της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5027220


 [Σχετικό Μητρώο]

 

Επικοινωνία

Top