Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο επαγγελματία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Learning from the extremes»

 

24 Ιουνίου 2022

Απόφαση ΔΣ του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/21-06-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 6087/17-05-2022 (ΑΔΑ: Ψ8Ω4ΟΞΛΔ-7ΤΙ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο επαγγελματία για τις ανάγκες της Ενέργειας WP1 (T1.2): «Διοικητική και οικονομική υποστήριξη» (Administrative and financial support) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Learning from the extremes» (Grant Agreement, number: LC-01760255/101052266 Learning from the Extremes)

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php, από το Σάββατο 25.06.2022 και ώρα 15:00 έως και την Πέμπτη 30.06.2022 και ώρα 15:00


30 Μαΐου 2022

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων της υπ’ αρ. 6087/17-05-2022 (28/12-5-2022 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., ΑΔΑ: Ψ8Ω4ΟΞΛΔ-7ΤΙ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο επαγγελματία για τις ανάγκες της Ενέργειας WP1 (T1.2): «Διοικητική και οικονομική υποστήριξη» (Administrative and financial support) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «Learning from the Extremes»(Grant Agreement, number: LC-01760255 / 101052266 Learning from the Extremes), λόγω απουσίας αιτήσεων, έως και την Δευτέρα 06-06-2022 και ώρα 13:00.


17 Μαΐου 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο επαγγελματία για τις ανάγκες της Ενέργειας WP1 (T1.2): «Διοικητική και οικονομική υποστήριξη» (Administrative and financial support) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «Learning from the extremes» (Grant Agreement, number: LC-01760255 / 101052266 Learning from the Extremes).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την 18η Μαΐου 2022 και ώρα 15:00, έως και την 30η Μαΐου 2022 και ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων, καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας Πρόσκλησης. Όσοι υποβάλουν αίτηση: α) αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και β) συμφωνούν για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων τους, στο αρχείο του ΙΕΠ για δέκα (10) χρόνια, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR/DPO. Με την οριστικοποίηση της αίτησης θα δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων της συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πρωτοκόλλου.

Yποβολή αίτησης εδώ

 

Επικοινωνία

Top