Ερωτηματολόγιο για τη Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών στο Δημόσιο Σχολείο

Το ΙΕΠ επεξεργάστηκε και απευθύνει ερωτηματολόγιο στους/στις εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών όλων των βαθμίδων των σχολείων της χώρας στο πλαίσιο διερεύνησης των επιμορφωτικών τους αναγκών και προτεραιοτήτων.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην έρευνα θεωρείται απολύτως αναγκαία, προκειμένου να συμβάλει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μελλοντικών δράσεων και προγραμμάτων επιμόρφωσης σύμφωνα με τις επιμορφωτικές ανάγκες τους.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, εφόσον το επιθυμούν, να απαντήσουν στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στον ιστότοπο του ΙΕΠ, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://iep.edu.gr/lime2/index.php/683891?lang=el

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top