Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Παραγωγή εκτυπώσεων/υλικού δημοσιότητας για επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 03/03/2020 και στις 04/03/2020 και στην Θεσσαλονίκη στις 09/03/2020 και στις 10/03/2020» - (MIS) 5022549

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Παραγωγή εκτυπώσεων/υλικού δημοσιότητας για επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 03/03/2020 και στις 04/03/2020 και στην Θεσσαλονίκη στις 09/03/2020 και στις 10/03/2020», στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης» της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549.


Αντικείμενο

  • Π.1: Παραγωγή εκτυπώσεων/υλικού δημοσιότητας για την διεξαγωγή Επιμορφωτικού Προγράμματος στην Αθήνα από τις 03/03/2020 έως και τις 04/03/2020
  • Π.2: Παραγωγή εκτυπώσεων/υλικού δημοσιότητας για την διεξαγωγή Επιμορφωτικού Προγράμματος στην Θεσσαλονίκη από τις 09/03/2020 έως και τις 10/03/2020

Προθεσμίες

  • Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και την 17/02/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης).
  • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 17/02/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Σχετικά αρχεία

  1. Σχετική Πρόσκληση
  2. Πίνακας Τεχνικής Προσφοράς
  3. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
  4. Υπεύθυνη Δήλωση

[Σχετικός Διαγωνισμός]

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top