Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 03/29.01.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 658/22.01.2020 πρόσκληση - Οριστική Κατακύρωση

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 03/29.01.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 658/22.01.2020 (ΑΔΑ: 6ΤΨ9ΟΞΛΔ-0ΟΣ, ΑΔΑΜ: 20PROC006187282) πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς- Οριστική κατακύρωση.

[Σχετικός Διαγωνισμός]

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top