Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/09-09-2021 και 2/10-09-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Αρ.Διακ. 04/2021)

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/09-09-2021 και 2/10-09-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., με υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».

Επί της ανωτέρω απόφασης δύναται να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή εντός δέκα (10) ημερών σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της Διακήρυξης.


[Σχετικός Διαγωνισμός]

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top