Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/20-01-2023 και 2/23-01-2023 Πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής για τις ανάγκες του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ.38196/29-12-2022, (Αρ. Διακήρυξης: 08/2022)

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/20-01-2023 και 2/23-01-2023 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., για τις ανάγκες του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 38196/29-12-2022, (Αρ. Διακήρυξης: 08/2022), με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης-μικροβιοκτονίας, απεντόμωσης-μυοκτονίας και τεχνικών εργασιών μικρής κλίμακας για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής»


[Σχετικός διαγωνισμός]

Επικοινωνία

Top