Απόφαση ΔΣ/Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/27-01-2023 και 2/01-02-2023 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 15748/2-12-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΞΖΟΞΛΔ-ΦΣΑ) Πρόσκληση, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5027220

Απόφαση ΔΣ του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/27-01-2023 και 2/01-02-2023 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, που αφορούν στην αξιολόγηση της ένστασης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 15748/02-12-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΞΖΟΞΛΔ-ΦΣΑ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.1) και έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών οικονομοτεχνικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.2) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ 5027220


[Σχετική Πρόσκληση]

Επικοινωνία

Top