ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για σύναψη σύμβασης με 2 ελεύθερους επαγγελματίες, ΑΕΙ στο πλαίσιο του Sub.1«Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφ. περιβάλλοντα ΤΑ 5174140»

ΟΠΣ ΤΑ 5174140: Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) ελεύθερους επαγγελματίες, Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών α) διοικητικής / διαχειριστικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.1) και β) τεχνικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.2) στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση» του Έργου με τίτλο: «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital Content in Schools» (Κωδικός Έργου 2022ΤΑ04700009, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174140, Δράση 16676 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει την Παρασκευή, 27-01-2023 και ώρα 15:00 έως και την Τρίτη, 07/02/2023 και ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων, καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.
Όσοι/Όσες υποβάλουν αίτηση: α) αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, β) συμφωνούν για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων τους, στο αρχείο του ΙΕΠ για δέκα (10) χρόνια, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR/DPO.

Σχετική Πρόσκληση
Yποβολή αίτησης εδώ


[Σχετικές Προσκλήσεις]

Επικοινωνία

Top