Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, μόνιμων και αναπληρωτών/ωτριών εκπαιδευτικών Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, μόνιμων και αναπληρωτών/ωτριών εκπαιδευτικών Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, στο πλαίσιο της Πράξης Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ ( MIS) 5092064,του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μόνιμοι και αναπληρωτές/ώτριες εκπαιδευτικοί Α/θμιας (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης, υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Πρόσκληση

Επικοινωνία

Top