Πρόσκληση υποβολής προσφοράς από Ανάδοχο για την απευθείας ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού, Επιμέλειας και Έκδοσης Πεντάτομου Εγχειριδίου με τίτλο: «Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων και το Συμπεριληπτικό Σχολείο του 21ου αιώνα»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς από Ανάδοχο για την απευθείας ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού, Επιμέλειας και Έκδοσης Πεντάτομου Εγχειριδίου με τίτλο: «Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων και το Συμπεριληπτικό Σχολείο του 21ου αιώνα»


Τεχνικές Προδιαγραφές:

1. Σελίδες: Σύνολο 304 σελίδες (συν 4 για εξώφυλλο)
2. Αριθμός αντιτύπων: 400
3. Σελιδοποίηση: ΝΑΙ
4. Επιμέλεια φιλολογική και γραφιστική και δημιουργία infographics (Το αρχείο θα δοθεί σε doc σε ψηφιακή μορφή)
5. Διαστάσεις: Διάσταση Α4
6. Χαρτί σώματος: velvet 115gr
7. Υλικό εξωφύλλου: velvet 300gr με πλαστικοποίηση
8. Εκτύπωση σώματος: Έγχρωμο cmyk 4/4
9. Εκτύπωση εξωφύλλου: CMYK 4/0
10. Βιβλιοδεσία: ραφτοκόλλητο
11. Πλαστικοποίηση εξωφύλλου: matt ή gloss

Χρονοδιάγραμμα έργου

1. Ο Ανάδοχος θα λάβει από το Ι.Ε.Π. το δημιουργικό υλικό εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει είτε θα αποστείλει με δικά του έξοδα στην έδρα του Ι.Ε.Π. (Αν. Τσόχα 36, Αθήνα), προς έγκριση από την Υπεύθυνη του Έργου, το ψηφιακό δοκίμιο του εγχειριδίου σε μορφή PDF εντός πενήντα (50) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα του αποσταλεί το δημιουργικό υλικό από την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Στην περίπτωση που χρειαστούν τυχόν αλλαγές/διορθώσεις, ο Ανάδοχος θα πρέπει να τις ενσωματώσει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επισήμανσής τους από την Αναθέτουσα Αρχή, ώστε να οριστικοποιηθεί από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής η έγκριση του δοκιμίου.
4. Μετά την τελική έγκριση του ψηφιακού δοκιμίου από την Υπεύθυνη του Έργου θα γίνει η οριστική εκτύπωση των αντιτύπων εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών και ο Ανάδοχος θα παραδώσει με δικά του έξοδα τα εκτυπωμένα αντίτυπα στην έδρα του Ι.Ε.Π. (Αν. Τσόχα 36, Αθήνα).

Παραδοτέα

1. Ένα ψηφιακό δοκίμιο του εγχειριδίου σε μορφή PDF.
2. 400 αντίτυπα του επετειακού εγχειριδίου με τίτλο: «Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων και το Συμπεριληπτικό Σχολείο του 21ου αιώνα», τα οποία θα παραδοθούν εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία τελικής έγκρισης του ψηφιακού δοκιμίου.

Διάρκεια
Η διάρκεια του έργου καθορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ έως και τις 30-08-2023, συμπεριλαμβανομένης και της οριστικής παραλαβής του έργου.

Εργολαβικό Αντάλλαγμα
Το ενδεικτικό συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (7.258,06€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οδηγίες υποβολής προσφοράς
Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποτελείται από:

1) Συμπληρωμένη Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75) του προσφέροντος, του επισυναπτόμενου Παραρτήματος Ι της παρούσας.
2) Συμπληρωμένο πίνακα συμμόρφωσης του επισυναπτόμενου Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.
3) Συμπληρωμένη Οικονομική προσφορά – Στοιχεία προσφέροντος, του επισυναπτόμενου Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας.

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποσταλεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως τη Δευτέρα, 06/02/2023.

 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡ.
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


[Σχετικοί διαγωνισμοί]

Επικοινωνία

Top