Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης 22/01-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τις ανάγκες της Πράξης με MIS 5001313 για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6987/05-07-2019 (αρ. διακ: 08/2019) συνοπτικό διαγωνισμό – Οριστική Κατακύρωση

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ' αρ. 22/01-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων-Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6987/05-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005232761, αριθμός διακήρυξης: 08/2019) συνοπτικό διαγωνισμό – Οριστική Κατακύρωση.

[Σχετικός Διαγωνισμός]

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top