Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (αρ. Διακήρυξης 5/2021) «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής»

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (αρ. Διακήρυξης 5/2021) «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» και τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 7 «Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού για την υποστήριξη της Πράξης» της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με MIS 5022549, στο πλαίσιο του Υποέργου 12 «Εξοπλισμός» της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Ηλεκτρονικός εξοπλισμός» της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με MIS 5070654 και στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ)» με MIS 5070818.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών (Σύστημα αποθήκευσης-storage, Υλικό - Hardware, Λογισμικό – Software). Ενδεικτικά αναφέρονται: Φορητοί και Σταθεροί Υπολογιστές (Desktop Workstations ή/και PCs), Οθόνες, Περιφερειακές Συσκευές ,όπως πληκτρολόγια-ποντίκια, Web Cameras, Ακουστικά κεφαλής με ενσωματωμένο μικρόφωνο, άδειες antivitus και λογισμικού (Windows 10 Pro & Microsoft 365), εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, εκτυπωτές, πολυμηχάνημα, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του δικτύου ως προς την ταχύτητα και την ποιότητα της σύνδεσης, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης αλληλεπιδραστικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό και την αξιοποίηση/ εφαρμογή εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εργασίας και στη διοίκηση έργου, ειδικά στην παρούσα φάση που οι ανάγκες στη χρήση διαδικτυακών εργαλείων είναι αυξημένες, λόγω της τηλεκπαίδευσης και τηλεργασίας που υλοποιούνται πιο εκτεταμένα στο πλαίσιο των ειδικών μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού COVID-19.
Συγκεκριμένα, η παρούσα διακήρυξη αφορά στην υποβολή προσφοράς για τον εξής ηλεκτρονικό εξοπλισμό:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1

ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

19

2

ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

5

3

ΟΘΟΝΕΣ

19

4

WEB CAMERA

19

5

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

24

6

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

6

7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ANTIVIRUS

24

8

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (NAS)

1

9

ΔΙΣΚΟΙ SSD ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ Η/Υ   

48

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (37.750,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι σαράντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ (46.810,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25-11-2021 και ώρα 15:00 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι Τετάρτη 01/12/2021 και ώρα 11:00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

 

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στην Ε.Ε simap.
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΔΑ
4. ΕΕΕΣ σε μορφή pdf
5. ΕΕΕΣ σε μορφή xml


[Σχετικός Διαγωνισμός]

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top