Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ 5/26-05-2023 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής για τις ανάγκες του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 39237/30-12-2022. Αρ. Διακήρυξης 09/2022

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ 5/26-05-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., με υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τις ανάγκες του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 39237/30-12-2022 «Εγκατάσταση Λογιστικού συστήματος, ανάλυση και βασική παραμετροποίησή του και μετάπτωση στοιχείων για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» (Αρ. Διακήρυξης 09/2022).
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της με αρ. πρωτ. 39237/30-12-2022 (Αρ. Διακήρυξης 09/2022).


[Σχετικός Διαγωνισμός]

Επικοινωνία

Top