ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο πρόγραμμα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» - ΟΠΣ:5008057

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 3/02/2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο πρόγραμμα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ:5008057
Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και εκπαιδευτών/ριών Ι.Ε.Κ. της με αρ. πρωτ. 14623/23-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΘΧΤΟΞΛΔ-ΓΘΔ) πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας, με MIS5008057

παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 13-02-2023 στις 15:00.

Υπενθυμίζεται ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής υλοποιεί τον τελευταίο κύκλο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» (ΟΠΣ: 5008057), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 39 ωρών υλοποιείται στην παρούσα φάση εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως (σε περιβάλλον σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης), κατά τη χρονική περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2023, και περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:


• ΘΕ1: «Θεσμικό πλαίσιο - διαδικασίες υλοποίησης Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας» (6 ώρες)
• ΘΕ2: «Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας» (6 ώρες)
• ΘΕ3: «Υγεία και Ασφάλεια εργασίας» (6 ώρες)
• ΘΕ4: «Βασικές αρχές για την εκπαίδευση ενηλίκων» - «Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση» (6 ώρες)
• ΘΕ5: «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πληροφόρηση» (6 ώρες)
• ΘΕ6: «Επιχειρηματικότητα» (6 ώρες)
• ΘΕ7: «Καλές Πρακτικές - Συμπεράσματα» (3 ώρες)


Δελτίο τύπου σε pdf

 

Επικοινωνία

Top