Υποβολή των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 6131/21-05-2021 (ΑΔΑ: Ω1Δ5ΟΞΛΔ-Ψ79) Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο ΙΕΠ

Πίνακες αξιολόγησης ανά κατηγορία αντικειμένου απασχόλησης, όπου αποτυπώνεται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων:


 Διοικητική ή/και Οικονομική Υποστήριξη (Διοικητική Υπηρεσία)

1

 Πληροφορική και Υποδομές

 

Για τα εν λόγω αντικείμενα δεν προτείνεται κανείς καθώς δεν υπήρξαν υποψήφιοι που να διαθέτουν στοιχεία που να καθιστούν την υποψηφιότητά τους αρκούντως ισχυρή

 Νομική Υποστήριξη

 

2

 Διοικητική Υποστήριξη (Επιστημονική Υπηρεσία)

3

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω αρχείο:

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας αιτήσεων του ΙΕΠ (δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) ημερών από την επομένη (και ώρα 13:00) της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (και ώρα 13:00), δηλαδή από Παρασκευή 16/07/2021 και ώρα 13:00 έως Τετάρτη 21/07/2021 και ώρα 13:00.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top