Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/24.10.2019 και 2/27.11.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7922/26.07.2019 Πρόσκληση

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/24.10.2019 και 2/27.11.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7922/26.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΠΛΖΟΞΛΔ-832) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, είναι στις 12.02.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

[Σχετική Πρόσκληση]

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top