Δελτίο Τύπου: Διοργάνωση Ενδοσχολικών Επιμορφωτικών Ημερίδων στα πλαίσια της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» - Οριζόντια Πράξη και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313, ΣΑΕ 2016ΣΕ34510090, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 8485/07-11-2016 Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 (ΑΔΑ:ΨΗΟ7ΟΞΛΔ-ΡΡΝ) και ειδικότερα τη Δράση 5 «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» και το ΠΕ5.1 προβλέπεται η υλοποίηση είκοσι έξι (26) ενδοσχολικών επιμορφωτικών ημερίδων εντός και εκτός Αθηνών.

Οι ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες στην Αθήνα, θα λάβουν χώρα στις εξής σχολικές μονάδες, οι οποίες επελέγησαν μετά από δημοσίευση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

  • Ειδικό Δ.Σ. Πειραιά για παιδιά με Αυτισμό: 18/06/2018
  • 4ο Δ.Σ. Ελληνικού: 18/06/2018
  • 15ο Δ.Σ. Καλλιθέας: 19/06/2018
  • 1ο Δ.Σ. Πεντέλης και 2ο Δ.Σ. Πεντέλης: 19/06/2018
  • 1ο Δ.Σ. Χολαργού: 20/06/2018
  • 41ο Δ.Σ. Πειραιά: 20/06/2018
  • Ειδικό Δ.Σ. Τυφλών, Ειδικό Δ.Σ Τυφλών και Τυφλοκωφών και Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών Καλλιθέας: 20/06/2018
  • 12ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου, 3ο Νηπιαγωγείο Βριλησσίων και 9ο Νηπιαγωγείο Ν. Ηρακλείου: 21/06/2018
  • Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ν. Ηρακλείου: 26/06/2018
  • Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πειραιά: 27/06/2018

Ο χαρακτήρας των Ενδοσχολικών Ημερίδων είναι επιμορφωτικός.

Στόχος είναι αφενός, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των παραπάνω σχολικών μονάδων και η παρουσίαση του υλικού των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων που εκπονείται στο πλαίσιο της Πράξης, στα στελέχη της εκπαίδευσης και στους/στις εκπαιδευτικούς και αφετέρου η πιλοτική εφαρμογή του υλικού με σκοπό την ανατροφοδότηση των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων, ώστε να διαμορφωθεί η τελική βέλτιστη μορφή των παραδοτέων.

Οι ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

[Το Δελτίο Τύπου]

espa1420 logo

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top