Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 05/2018), για «Διοργάνωση συνεδρίου – Sign First» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Σχολική Εκπαίδευση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + Σχολική Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί συνέδριο στις 28 – 29  Σεπτεμβρίου 2018 στην Αθήνα σε χώρο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου/-ων για την προμήθεια ειδών ή/και παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση του συνεδρίου.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα του συνοπτικού διαγωνισμού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 01.08.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 15:00. (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης).

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 02.08.2018,ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (για όλα τα τμήματα)
  3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (για όλα τα τμήματα)
  4. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top