Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 07/2018),για «Διοργάνωση Διήμερης Διά ζώσης Επιμόρφωσης – «ACT»» Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου/-ων για την προμήθεια ή/και παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση επιμόρφωσης που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ζακλιν ντε Ρομιγί» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, την Τρίτη 30.10.2018, από 09:00 έως 16:00 και την Τετάρτη 31.10.2018 από 09:00 έως 16:00. Στην Επιμόρφωση θα συμμετέχουν έως και 80 άτομα.

Η παρούσα διακήρυξη υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα Α: «Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό»

και

Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Εστίασης (Catering)»

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και η εκτιμώμενη αξία του συνόλου του έργου ανέρχεται στο ποσό χιλίων τετρακοσίων πενήντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτών (1.451,61€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  .

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 10.10.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 15:00.

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 11.10.2018,ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
  3. Τμήμα Α_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ_ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  4. Τμήμα Β_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ_ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ

   12 Οκτωβρίου 2018   

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 9/11.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για το Τμήμα Α: «Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό» του συνοπτικού διαγωνισμού «Διοργάνωση Διήμερης Διά ζώσης Επιμόρφωσης – «ACT»

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, βάσει του άρθρου 16 του Συνοπτικού διαγωνισμού

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 10/11.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για το Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Εστίασης (Catering)» του συνοπτικού διαγωνισμού «Διοργάνωση Διήμερης Διά ζώσης Επιμόρφωσης – «ACT»

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, βάσει του άρθρου 16 του Συνοπτικού διαγωνισμού.

   19 Οκτωβρίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 12/17.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών – Απόφαση ανάθεσης για το τμήμα Α του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Διοργάνωση Διήμερης Διά ζώσηςΕπιμόρφωσης – «ACT»

   22 Οκτωβρίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ  περί έγκρισης του υπ’ αρ. 14/19.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών – Απόφαση ανάθεσης για το τμήμα Β του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Διοργάνωση Διήμερης Διά ζώσης Επιμόρφωσης - ACT

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (05) ημερών, ήτοι στις 29.10.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top