Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 10/2018), για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου της ανάθεσης, ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναλάβει παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) επί της οδού Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα και στο κτίριο της βιβλιοθήκης του ΙΕΠ επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 396, 153 41, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Ο προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται έως του ποσού των εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (9.124,19€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι έντεκα χιλιάδες τριακόσια δεκατέσσερα ευρώ (11.314,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 12.12.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 13.12.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

   13 Δεκεμβρίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 20/13.12.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 12904/30.11.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό με ΑΔΑΜ: 118PROC004101101 και ΑΔΑ: Ψ6ΑΦΟΞΛΔ-ΘΥΔ (Αριθμός Διακήρυξης 10/2018).

   14 Ιανουαρίου 2019  

Έγκριση του υπ’ αρ. 1/09.01.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 12904/30.11.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής»

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top