Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στο πλαίσιο Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ: 5008057

   26 Σεπτεβρίου 2018   

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάληψη του έργου της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ: 5008057 και αντικείμενο τη μεταφορά εγγράφων, δεμάτων, εντύπων (παρουσιολόγια, έντυπο υλικό κ.λπ.) και λοιπών αντικειμένων από τα Επιμορφωτικά Κέντρα (ΕΚ) υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το αντίστροφο. Στο παράρτημα της παρούσας υπάρχει πίνακας με τα ΕΚ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 11.10.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης).

   28 Σεπτεβρίου 2018   

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 11098/26.09.2018 (ΑΔΑ: 6Β1ΔΟΞΛΔ-ΟΨΠ) για την ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς - κωδ. ΟΠΣ: 5008057

   22 Οκτωβρίου 2018   

Ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στο πλαίσιο Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ: 5008057 στην εταιρεία «F.I.S. COURIER SERVICES Ι.Κ.Ε.»

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top