Συνοπτικός Διαγωνισμός– Επαναπροκήρυξη: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ» - MIS 5001313

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο/η υποψήφιος/-α Ανάδοχος θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α) Προκειμένου να ικανοποιηθούν πλήρως οι ανάγκες της εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης της Δράσης 5, προβλέπεται η δημιουργία και επεξεργασία πολυμεσικού υλικού και προσαρμογή του για την ενσωμάτωσή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα iepX. Ειδικότερα, για να αναρτηθεί το υλικό που θα αναπτυχθεί από τους Ειδικούς Επιστήμονες Εμπειρογνώμονες του Μητρώου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα iepX, ο/η ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών υποτιτλισμού και απόδοσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Επιμορφωτικού-Εκπαιδευτικού υλικού σε 12 βίντεο, τα οποία θα δίνονται στον/στην Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου της σύμβασης.

Για κάθε βίντεο έχει υπολογιστεί ότι απαιτούνται 6 ώρες εργασίας φυσικών νοηματιστών ή/και διερμηνέων και 2 ώρες εργασίας για υποτιτλισμό. Ο /Η Ανάδοχος θα παραδώσει τα αρχεία υποτίτλων ξεχωριστά σε μορφή .srt στην Αναθέτουσα αρχή.

β) Στο πλαίσιο των Δράσεων 2-4, και προκειμένου να ολοκληρωθεί/ενισχυθεί/εμπλουτιστεί το υλικό που θα παραχθεί από τους Εμπειρογνώμονες, ο/η Ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών υποτιτλισμού και απόδοσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Επιμορφωτικού-Εκπαιδευτικού υλικού  σε 13 βίντεο, τα οποία θα δίνονται στον/στην Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου της σύμβασης.

Για τα 13 βίντεο έχει υπολογιστεί ότι απαιτούνται 28 ώρες εργασίας φυσικών νοηματιστών ή/και διερμηνέων και 28 ώρες εργασίας για υποτιτλισμό. Ο /Η Ανάδοχος θα παραδώσει τα αρχεία υποτίτλων ξεχωριστά σε μορφή .srt στην Αναθέτουσα αρχή.

γ) Στο πλαίσιο της Δράσης 6 προβλέπεται να υλοποιηθούν  έξι (6) Ημερίδες Ενημέρωσης/Επιμόρφωσης, όπου θα παρουσιαστεί το τελικό υλικό που θα δημιουργηθεί από τους Ειδικούς Επιστήμονες – Εμπειρογνώμονες. Στις Ημερίδες αυτές είναι απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών διερμηνέων. Οι ημερίδες θα διοργανωθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, Κρήτης, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής (μία Ημερίδα σε κάθε Περιφέρεια). Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Ημερίδων θα κοινοποιηθούν στον/στην Ανάδοχο από τον Υπεύθυνο της Πράξης.

Έχει υπολογιστεί ότι απαιτούνται 2 άτομα σε κάθε ημερίδα. Το κόστος μετακίνησης και διαμονής συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του/της Αναδόχου.

 

Ο προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (9.696,78€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και δώδεκα χιλιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ (12.024,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και επιμερίζεται ως εξής:

                                                                     

Π1: Υπηρεσίες υποτιτλισμού και απόδοσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα  επιμορφωτικού-εκπαιδευτικού υλικού (Α) σε 12 βίντεο: έως τέσσερεις χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δυο λεπτά (4.064,52€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι  πέντε χιλιάδων και σαράντα (5.040,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Π2: Υπηρεσίες υποτιτλισμού και απόδοσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα  επιμορφωτικού-εκπαιδευτικού υλικού (Β) σε 13 βίντεο: έως δυο χιλιάδες τριάντα δυο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (2.032,26€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δυο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (2.520,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Π3: Υπηρεσίες διερμηνείας σε έξι ημερίδες Ενημέρωσης: έως τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (3.600,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τρεις τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (4.464,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 04.03.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 15:00.

 

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 05.03.2019,ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  4. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

 

   02 Απριλίου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 10/08.03.2019 και 11/14.03.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 913/04.02.2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004411129, αρ. διακ. 02/2019) συνοπτικό διαγωνισμό. – Απόφαση Ματαίωσης.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 17.

   15 Απριλίου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1ο/10.04.2019  Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για την ένσταση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του υπ’ αρ. πρωτ. 913/04.02.2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004411129, αρ. διακ.02/2019) συνοπτικού διαγωνισμού.

   10 Μαΐου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 14/03.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 913/04.02.2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004411129, αρ. διακ. 02/2019) συνοπτικό διαγωνισμό.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 17, έως και την Τετάρτη 15.05.2019 και ώρα 15:00.

   31 Μαΐου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 2/22.05.2019 και 3/29.05.2019 πρακτικών της Επιτροπής Ενστάσεων για την ένσταση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του υπ’ αρ. πρωτ. 913/04.02.2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004411129, αρ. διακ. 02/2019) συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών υποτιτλισμού και απόδοσης στην ελληνική νοηματική γλώσσα επιμορφωτικού – εκπαιδευτικού υλικού και υπηρεσίες διερμηνείας» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδ. ΟΠΣ: 5001313.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top