Συνοπτικός Διαγωνισμός – Επαναπροκήρυξη του ΙΕΠ για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων (Αρ. Διακήρυξης: 03/2018)

Συνοπτικός Διαγωνισμός – Επαναπροκήρυξη του ΙΕΠ για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων (Αρ. Διακήρυξης: 03/2018), του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» με MIS 5001036, του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057, του Υποέργου 1/2/3/4/5 της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS 5004204 και του Υποέργου 1 της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης» με MIS 5003740, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (16.664,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (13.438,70€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» με MIS 5001036 ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (4.340,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00€) ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (6.324,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ (5.100,00€) ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1/2/3/4/5 της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS 5004204 ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (4.435,48€) ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1 της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης» με MIS 5003740 ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι τετρακοσίων τριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (403,22€) ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 18.04.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 15:00. (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 19.04.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 10:00 π.μ.

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  5. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
  6. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

   11 Μαΐου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 2/19.04.2018, 3/25.04.2018 και 4/08.05.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 3535/26.03.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top