Υποστήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργίας των πρότυπων πειραματικών σχολείων

Η Πράξη ολοκληρώθηκε ως προς το φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο. Το ΙΕΠ υλοποίησε τα Υποέργα 2 και 4 και η Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ το Υποέργο 1.

Το υποέργο 3 δεν υλοποιήθηκε καθώς ο χρόνος δενεπαρκούσε, ωστόσο η μη υλοποίησή του δε δημιούργησε καμία ποιοτική υποβάθμιση του φυσικού αντικειμένου τηςΠράξης. Με το Ν.3966/2011 αναθεωρήθηκε εκ βάθρων ο θεσμός των Πειραματικών Σχολείων, τα οποία πλέον ονομάζονται Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), συνδυάζοντας έτσι την αριστεία των Προτύπων με την πειραματική εφαρμογή καινοτόμων δράσεων των Πειραματικών Σχολείων. Μετά την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων που υπέβαλαν αίτηση να οριστούν ως ΠΠΣ έχει ήδη ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή των πρώτων σταδίων υλοποίησης του Νόμου Ν.3966/2011, όπως ισχύει σε 15 δημοτικά σχολεία, 17 γυμνάσια και 18 γενικά λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα. Όργανο Διοίκησης των ΠΠΣ είναι σε εθνικό επίπεδο η Διοικούσα Επιτροπή ΠρότυπωνΠειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), που συνεργάζεται με το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠΕΣ), τον Δ/ντή,Υποδιευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων του κάθε ΠΠΣ.

Η Πράξη περιελάμβανε τις ακόλουθες Δράσεις: Δρ.1 :Μελέτη σχεδιασμού και οργάνωσης του πλαισίου επίτευξης των στόχων των ΠΠΣ Δρ.2 : Αποτίμηση και βελτίωση του συστήματος επιλογής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και στελεχών των ΠΠΣ Δρ.3 : Αποτίμηση και βελτίωση του συστήματος επιλογής μαθητών των ΠΠΣ Δρ.4 : Δράσεις προβολής και προώθησης του έργου των ΠΠΣ και Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας και συνεργασίας Δρ.5 : Πραγματοποίηση μετακινήσεων επιστημόνων από το εξωτερικό και εκπαιδευτικών και στελεχών των ΠΠΣ στην ελληνική επικράτεια για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και επικοινωνίας σχετικών με τα ΠΠΣ Δρ.6 : Οργάνωση καιΔιαχείριση της Πράξης Δρ.7 : Υποστήριξη διαδικασιών εισαγωγής μαθητών στα Π.Π.Σ.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top