Μονάδα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Η «Μονάδα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών» ανήκει στις Επιστημονικές Μονάδες του Τμήματος Β ́ Προγραμμάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικού Υλικού» της Επιστημονικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ (ν. 3966/2011, άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4547/12-6-2018, άρθρο 61 και την υπ' αριθμ. 43/03-09-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π).

Η Μονάδα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών» γνωμοδοτεί και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. για όλα τα ζητήματα που αφορούν: α) τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, και Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, β) τα μαθήματα της Φιλοσοφίας και των Λατινικών, γ) τα μαθήματα Κοινωνικών Επιστημών, στα οποία ανήκουν η Ιστορία, η Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία), η Κοινωνιολογία (για το σχολικό έτος 2020-2021), η Οικονομία, η Οικιακή Οικονομία, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, τα Θρησκευτικά και η Φυσική Αγωγή.

Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά τα παραπάνω, η Μονάδα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών:

  • Εισηγείται για θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση, τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, με έμφαση στα ωρολόγια προγράμματα, τα προγράμματα σπουδών, την ύλη των μαθημάτων, τα διδακτικά εγχειρίδια και το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό.
  • Γνωμοδοτεί σχετικά με την υλοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαγωνισμών σε δομές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχετικά με κοινοβουλευτικά ερωτήματα.
  • Διεξάγει έρευνες, συντάσσει μελέτες και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα.
  • Διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια και επιμορφωτικές δράσεις, μετά από εισήγηση και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., και συνεργάζεται με ομάδες εκπαιδευτικών και φορείς της εκπαίδευσης εντός και εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ι.Ε.Π.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top