Φροντίζω το Περιβάλλον

Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

  1. Οικολογία - Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά
  2. Κλιματική αλλαγή - Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία
  3. Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική κληρονομιά

Λέξεις κλειδιά: κλίμα, κλιματική αλλαγή, οικολογική συνείδηση, ανακύκλωση, τεχνολογία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη, φυσικές καταστροφές: πρόληψη & προστασία, παγκόσμια κληρονομιά, φιλοζωία, τα δικαιώματα των ζώων και αειφορία, τοπική πολιτιστική κληρονομιά, παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά


Επικοινωνία

Top