Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ ́ αρ. 5/30-6-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων–Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του ΙΕΠ»

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ ́ αρ. 5/30-6-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων–Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».


 [Σχετικός διαγωνισμός]

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top