Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (αρ. Διακήρυξης 02/2023) «Αναβάθμιση και ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (MIS) διαχείρισης εκπαιδεύσεων» (Κωδικός Έργου 2022ΤΑ04700011, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180858)

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (αρ. Διακήρυξης 02/2023) «Αναβάθμιση και ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (MIS) διαχείρισης εκπαιδεύσεων» που εντάσσεται ως Υποέργο 3 στο Έργο SUB.8 Δράσεις Κατάρτισης Εκπαιδευτικών / Teacher Training Actions (Κωδικός Έργου 2022ΤΑ04700011, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180858) στην Δράση «Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης» στον Άξονα 3.2 «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει την αναβάθμιση και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα υλοποιούνται οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών αλλά και η διαχείριση των επιμορφώσεων από το φορέα υλοποίησης. Τα επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία θα είναι ψηφιοποιημένα και σε μορφή MOOC, θα είναι συμβατά με το Πληροφοριακό σύστημα.
Η περιγραφή του Πληροφοριακού Συστήματος και τα επιμέρους υποσυστήματα που θα το αποτελούν, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσης διακήρυξης, θα εξειδικευτούν δε περαιτέρω κατόπιν μελέτης εφαρμογής που προβλέπεται στο πλαίσιο του έργου του αναδόχου, σύμφωνα με την οποία θα ληφθεί μέριμνα για την αξιοποίηση, αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων, τις διαδικασίες μετάπτωσης και την προσθήκη νέων υποσυστημάτων και λειτουργιών.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας με Κωδικό 2022ΤΑ04700011.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 – Ταμείο Ανάκαμψης: ΣΑΤΑ TA047.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 903.225,81 € και ΦΠΑ: 216.774,19 €).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του https://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται 27-04-2023 και ώρα 15:00 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 04-05-2023 και ώρα 11:00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_SIMAP
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
3. ΠΕΡIΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΑΔΑ
4. ΕΕΕΣ σε μορφή pdf
5. ΕΕΕΣ σε μορφή xml


[Σχετικοί διαγωνισμοί]

Επικοινωνία

Top