Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ.1/27.08.2019 και 2/10.09.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ.7586/18.07.2019 πρόσκληση

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/27.08.2019 και 2/10.09.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7586/18.07.2019 (ΑΔΑ: Ω9Ξ9ΟΞΛΔ-Υ6Ρ)πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, είναι στις 19.09.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

[Σχετική Πρόσκληση]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top