Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 04/31.01.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 12962/11.12.2019 συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 10/2019)

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 04/31.01.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 12962/11.12.2019 (ΑΔΑ: 78ΔΡΟΞΛΔ-ΑΔ7, ΑΔΑΜ: 19PROC006007930) συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 10/2019).

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 17, ήτοι καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων στις 17.02.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

[Σχετικός Διαγωνισμός]

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top