Ολοκλήρωση Α΄ Επιμορφωτικής Φάσης στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5008057 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

Ολοκληρώθηκε η Α΄ Επιμορφωτική Φάση της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5008057 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στην Α΄ Φάση της επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκαν,  την εβδομάδα 18-22 Ιουνίου 2018, οι διά ζώσης επιμορφώσεις των Θεματικών Ενοτήτων «ΘΕ1 «Θεσμικό πλαίσιο – διαδικασίες υλοποίησης “Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας”, ΘΕ4α «Βασικές αρχές για την εκπαίδευση ενηλίκων», ΘΕ4β «Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση» και ΘΕ5 «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός και πληροφόρηση».

Την περίοδο 22 Οκτωβρίου - 30 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν οι Εξ Αποστάσεως επιμορφώσεις των Θεματικών Ενοτήτων ΘΕ2 (6 ώρες): «Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας», ΘΕ3 (6 ώρες): «Υγεία και Ασφάλεια εργασίας», ΘΕ6 (6 ώρες): «Επιχειρηματικότητα», ΘΕ7 (3 ώρες): «Καλές Πρακτικές και Συμπεράσματα».

Σε αυτή τη φάση επιμορφώθηκαν περισσότεροι από 850 επιμορφούμενοι/ επιμορφούμενες στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου και Κρήτης. Σημειώνεται ότι το υλικό που έχει εκπονηθεί στο Πλαίσιο της Πράξης είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π..

Οι επιμορφωτές/επιμορφώτριες και όσοι επιμορφούμενοι/ επιμορφούμενες παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα επιμόρφωσης μπορούν να προμηθευθούν τη βεβαίωση τους (μέσω του e-iep) από το σύνδεσμο Βεβαιώσεις/Απογραφικά.

Το αμέσως επόμενο διάστημα ακολουθεί η Β’ φάση επιμόρφωσης (Φεβρουάριος – Ιούλιος 2019) η οποία αφορά ακόμη μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών.

Η Επιστημονική Ομάδα Έργου της Πράξης αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τους επιμορφούμενους/ επιμορφούμενες, τους επιμορφωτές/ επιμορφώτριες, τους/ τις υπευθύνους/ υπεύθυνες των Επιμορφωτικών Κέντρων και όλους όσους / όλες όσες συνέβαλλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης της Επιμόρφωσης.

 

Η ομάδα της Πράξης
«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών σε θέματα Μαθητείας» (MIS 5008057)

 

[Το Δελτίο Τύπου]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top