banner 1158378 1920

 

Ευρωπαική Ένωση

Η ΕΕ στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών να παρέχουν στους πολίτες τους την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση. Προωθεί επίσης την πολυγλωσσία στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στη διδασκαλία και στην εκμάθηση γλωσσών, ενθαρρύνοντας την κινητικότητα των σπουδαστών, των ασκουμένων, των εκπαιδευτικών και των νέων, και διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών.

Η ΕΕ καθορίζει το πλαίσιο για τις χώρες της ΕΕ όσον αφορά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την αμοιβαία μάθηση, με στόχο:

 • να εφαρμοστούν στην πράξη η διά βίου μάθηση και η κινητικότητα
 • να βελτιωθούν η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
 • να προωθηθούν η ισότητα, η κοινωνική συνοχή και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών
 • να καλλιεργηθούν η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα

Για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο πλαίσιο εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ΕΕ εφαρμόζει πολιτικές σε τομείς όπως:

Ευρωπαικό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ που καθορίζει τις γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών, τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Συμβούλιο της ΕΕ αποτελεί ενιαία νομική οντότητα, αλλά συνέρχεται σε 10 διαφορετικές «συνθέσεις», ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα. Είναι ουσιαστικό όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΕ, το οποίο:

 • διαπραγματεύεται και εκδίδει νομοθετικές πράξεις (στις περισσότερες περιπτώσεις από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο),
 • συντονίζει τις πολιτικές των κρατών μελών σε συγκεκριμένους τομείς, όπως οι οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές, η παιδεία, ο πολιτισμός, η νεολαία, ο αθλητισμός, και η πολιτική απασχόλησης
 • αναπτύσσει την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ, συνάπτει διεθνείς συμφωνίες και εγκρίνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την εκπαίδευση:

α) Εκπαίδευση με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και την ένταξη

β) Ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης

γ) Πρόγραμμα Erasmus +

Ευρωπαικό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το μόνο θεσμικό όργανο της ΕΕ που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες. Τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου (751 βουλευτές) συνεδριάζουν σε ποικίλες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

Επιτροπή για την Παιδεία και τον Πολιτισμό: http://www.europarl.europa.eu/committees/el/cult/home.html

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα http://www.europarl.europa.eu/greece/el/

Ευρωπαικό Κοινοβούλιο2

Ευρωπαικη Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθεί το γενικό της συμφέρον. Μετουσιώνει ουσιαστικά σε πολιτικές και πρωτοβουλίες τη στρατηγική της ΕΕ όπως διαμορφώνεται συλλογικά από τα θεσμικά της όργανα. Διευθύνεται από μια ομάδα 28 επιτρόπων, γνωστή ως «Σώμα των Επιτρόπων», υπό την ηγεσία του Προέδρου της. Οι επίτροποι λαμβάνουν από κοινού αποφάσεις για τη στρατηγική και τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τμήματα που χαράσσουν πολιτικές σε συγκεκριμένους τομείς. Κάθε τμήμα έχει επικεφαλής έναν επίτροπο. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πολιτική της εκπαίδευσης,  περιλαμβάνει στην ιστοσελίδα της πληροφορίες για τις δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη για άτομα κάθε ηλικίας, ενημερωτικό υλικό για τις σπουδές στο εξωτερικό, την επαγγελματική κατάρτιση, την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και των δεξιοτήτων.

Ειδικότερα, πληροφορίες παρέχονται για τα ακόλουθα πεδία:

Εκπόνηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση

Βρείτε όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα Erasmus+

Βρείτε χρηματοδοτικούς εταίρους

Βρείτε χρηματοδοτηθέντα σχέδια

Σπουδές ή διδασκαλία στο εξωτερικό

Λάβετε μέρος σε μια ανταλλαγή

Υποτροφίες και χρηματοδότηση σπουδών

Επιλογή πανεπιστημίου ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος

Recognition of academic diplomas

Διαμονή και εργασία στο εξωτερικό

By country

Γιατί να σπουδάσω στην ΕΕ

Μέθοδοι και υλικό διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό

Έναρξη συνεργασίας με ένα άλλο σχολείο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα

Πολιτικές σε θέματα εκπαίδευσης

Αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων

Καθορισμός στόχων και αξιολόγηση της προόδου

Διεθνής συνεργασία

Δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα

Αναγνώριση των προσόντων σας

Ποιες δεξιότητες αναζητούν οι εργοδότες;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Πώς να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα σας

 Εκδηλώσεις για την Εκπαίδευση, ανά θέμα, Erasmus + και επαγγελματικά προσόντα.

 Ειδήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, ανά θέμα, Erasmus +, δεξιότητες και ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

https://ec.europa.eu/greece/home_el

 

Σημεία Επικοινωνίας Europe Direct          europe direct

https://ec.europa.eu/greece/services/contact-points_el

 

council of europe

Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι οργανισμός προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Περιλαμβάνει 47 κράτη-μέλη, 28 από τα οποία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ένα σύμφωνο που έχει σχεδιαστεί για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης εδρεύει στο Στρασβούργο, στη Γαλλία. Απασχολεί 2.200 άτομα, και διαθέτει εξωτερικά γραφεία και γραφεία συνεργασίας με άλλους διεθνείς οργανισμούς. Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεότητας στο Στρασβούργο και τη Βουδαπέστη προσφέρουν εκπαίδευση σε νέους σχετικά με θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 eyridice

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την εκπαίδευση, το οποίο παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και τις πολιτικές τους, εστιάζοντας στην οργάνωση και λειτουργία τους.

Αποτελείται από42 εθνικές μονάδεςμε έδρα τις 38 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus + της ΕΕ (χώρες μέλη της ΕΕ, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Σερβία, Ελβετία, Αλβανία και Τουρκία). Την ευθύνη του συντονισμού των δράσεων του Δικτύου έχει μονάδα που ανήκει στον Εκπαιδευτικό, Οπτικοακουστικό και Πολιτιστικό Εκτελεστικό Οργανισμό της Επιτροπής, με έδρα τις Βρυξέλλες.

Από το 1980, το Δίκτυο Ευρυδίκη λειτουργεί ως ένας από τους στρατηγικούς μηχανισμούς που έχει ιδρύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την υποστήριξη της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης. Από το 2014, έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Erasmus+, στο πρόγραμμα δηλαδή της ΕΕ για την εκπαίδευση, κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και ειδικότερα, στη δράση KA 3 (Support for policy reform).

Αποστολή του Δικτύου είναι να παρέχει πληροφορίες στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη.

Το Δίκτυο Ευρυδίκη εστιάζει πρωτίστως στον τρόπο με τον οποίο διαρθρώνεται και οργανώνεται η εκπαίδευση στην Ευρώπη. Παρέχει, μέσω δημοσιεύσεων, ενημέρωση σχετικά με ένα ευρύ πεδίο γνώσης, όπως:

 • λεπτομερείς περιγραφές των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων
 • συγκριτικές θεματικές περιγραφές σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, δείκτες και στατιστικά που ενδιαφέρουν την κοινότητα
 • αναφορές/εκθέσεις σχετικά με την εκπαίδευση, όπως η δομή των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων, τα ωρολόγια προγράμματα, η σύγκριση αμοιβών και ωραρίου διδασκαλίας ανά χώρα και βαθμίδα εκπαίδευσης
 • άρθρα και ειδήσεις σχετικά με την εκπαίδευση.

Το Δίκτυο Ευρυδίκη συνεργάζεται και με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως η Eurostat, ο ΟΟΣΑ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με το Δίκτυο Ευρυδίκη (στα ελληνικά)

Η περιγραφή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος

Συγκριτικές μελέτες

Άρθρα και Ειδήσεις

ENTEP  Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τις Πολιτικές σχετικά με την Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών (ENTEP) ιδρύθηκε το 2000 με σκοπό την ανάπτυξη της πολιτικής διάστασης της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων σε αυτή. Η συμβολή του έγκειται στην ανάδειξη σχετικών ιδεών και προτάσεων βάσει της εμπειρίας και των απόψεων των μελών του. Αποτελείται από τους Υπουργούς Παιδείας 25 χωρών μελών καθώς και από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Δίκτυο προάγει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε σχέση με τις πολιτικές για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα σε σχέση με την αρχική, ενδοϋπηρεσιακή και συνεχή κατάρτιση/ επιμόρφωση για:

 • την ανάπτυξη των ευκαιριών μάθησης μέσω της ανάλυσης και σύγκρισης των πολιτικών καθώς και μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών,
 • την προαγωγή του διαλόγου και της ανάλυσης των σχετικών πρωτοβουλιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
 • τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση της ποιότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της διά βίου μάθησης στην κοινωνία της γνώσης,
 • την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης και άλλων χαρακτηριστικών κοινών στα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών,
 • τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας του εκπαιδευτικού επαγγέλματος,
 • την αμοιβαία εμπιστοσύνη όσον αφορά στα προσόντα των εκπαιδευτικών των κρατών μελών,
 • την ενίσχυση της κινητικότητας των εκπαιδευτικών στην ΕΕ.

CEDEFOP

Το CEDEFOP, ένας από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  ιδρύθηκε το 1975 και έχει την έδρα του στην Ελλάδα από το 1995. Αποστολή του είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ). Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους κοινωνικούς εταίρους.

Το CEDEFOP πραγματοποιεί συγκριτικές αναλύσεις και έρευνες με σκοπό:

 • την παροχή τεχνικών συμβουλών και προτάσεων πολιτικής στον τομέα της ΕΕΚ,
 • την επικαιροποίηση της γνώσης και την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ρόλο και τη σπουδαιότητα της ΕΕΚ, 
 • τον εντοπισμό προκλήσεων και τάσεων,
 • τη δικτύωση των πολιτικών, των κοινωνικών εταίρων, των ερευνητών και επαγγελματιών του κλάδου,
 • τη στήριξη και προαγωγή των κοινών ευρωπαϊκών προσεγγίσεων, αρχών και εργαλείων για τη βελτίωση της ΕΕΚ.

GENEΤο GENE (Global Education Network Europe) είναι Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπουργείων, Οργανισμών και άλλων εθνικών φορέων, υπεύθυνων για την υποστήριξη, οικονομική ενίσχυση και χάραξη πολιτικής στον τομέα της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης. Ιδρύθηκε το 2001 από έξι εθνικές δομές ενώ σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 40 Υπουργεία, Οργανισμούς και άλλα Ιδρύματα από παραπάνω από 25 χώρες. Οι εργασίες του Δικτύου υποστηρίζονται και χρηματοδοτούνται από τα μέλη του.

Το όραμα του Δικτύου βασίζεται σε μια οικουμενική προσέγγιση της εκπαίδευσης θεμελιωμένης στα δικαιώματα των ανθρώπων και προσβλέπει στην πρόσβαση όλων των ανθρώπων που ζουν στην Ευρώπη σε μια παγκόσμια (οικουμενική) εκπαίδευση ποιότητας.

Στόχοι του Δικτύου είναι:

 • η τακτική επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων και φορέων, και γενικότερα η δικτύωση των μελών του για την ανταλλαγή εμπειρίας και στρατηγικών
 • η διάχυση της γνώσης και η αμοιβαία μάθηση (European Global Education Peer Review Process)
 • η υποστήριξη των μελών μέσω προτάσεων, κατάρτισης/επιμόρφωσης, ενημέρωσης κ.ά.
 • η ενίσχυση της εμπλοκής στην έρευνα σχετικά με τις πολιτικές, η υποστήριξη κοινών προγραμμάτων και η έμφαση στην ποιότητα
 • η ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής ατζέντας για την ενίσχυση της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης.

FRA

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί ανεξάρτητο-αποκεντρωμένο οργανισμό της ΕΕ, από την οποία και χρηματοδοτείται. Βασικός σκοπός του είναι η διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων που ζουν στην ΕΕ.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, ένας από κάθε κράτος μέλος, δύο αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας που διορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ο Οργανισμός περιλαμβάνει ακόμη μια Επιστημονική Επιτροπή που απαρτίζεται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, η οποία διασφαλίζει την ποιότητα των εργασιών του. Αποστολή του είναι η παροχή ανεξάρτητης και τεκμηριωμένης υποστήριξης και συμβουλευτικού έργου από εμπειρογνώμονες σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα στα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ.  Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνει ετήσια συνέδρια για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, όπου συμμετέχουν περίπου 300–400 ενδιαφερόμενοι φορείς, από θεσμικά όργανα της ΕΕ αλλά και εθνικά ή τοπικά ιδρύματα μέχρι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και επαγγελματίες, προκειμένου να συζητήσουν συγκεκριμένα θέματα. Συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οργανισμούς της ΕΕ, με εθνικές κυβερνητικές αρχές, με διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) καθώς και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς ισότητας και εθνικά ιδρύματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

IEA

Η ΙΕΑ είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Αποτελεί μια διεθνή σύμπραξη εθνικών οργανισμών έρευνας, κυβερνητικών ερευνητικών υπηρεσιών, μελετητών και αναλυτών που εργάζονται προκειμένου να ερευνήσουν, να κατανοήσουν και να βελτιώσουν την εκπαίδευση παγκοσμίως. Διεξάγει συγκριτικές μελέτες σε ευρεία κλίμακα σχετικά με την εκπαίδευση σε ολόκληρο τον κόσμο, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι γονείς να ενημερώνονται σχετικά με την επίδοση των μαθητών και μαθητριών.

Η ΙΕΑ ιδρύθηκε το 1958, και αυτή τη στιγμή στην Ένωση εμπλέκονται ενεργά πάνω από 60 χώρες και 100 εκπαιδευτικά συστήματα. Η ΙΕΑ συλλέγει στοιχεία για τις επιδόσεις των μαθητών και μαθητριών σε γνωστικά αντικείμενα όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες και η κατανόηση κειμένου, αξιολογεί την πολιτική και κοινωνική αγωγή και εκπαίδευση, διερευνά το βαθμό του ψηφιακού γραμματισμού, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την προσχολική αγωγή και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Απώτερος σκοπός της Ένωσης είναι η ανάδειξη των αποτελεσματικών πρακτικών προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτικών με βάση αξιόπιστα στοιχεία για την βελτίωση της εκπαίδευσης γενικότερα.

Για τον καλύτερο συντονισμό, η ΙΕΑ δημιούργησε πρόσφατα έναν κεντρικό ιστότοπο (www.ilsa-gateway.org) όπου καταχωρούνται οι εκπαιδευτικές μελέτες που διεξάγουν διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΟΣΑ, η UNESCO, η WB κ.λπ.

Για την έρευνα PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study - Πρόοδος στη Διεθνή Μελέτη για τον Αναγνωστικό Γραμματισμό): https://timssandpirls.bc.edu/pirls2001i/pdf/p1_tr_book.pdf

Για την έρευνα TIMSS (Third International Mathematics and Science Study - Τρίτη Διεθνής Έρευνα για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες): www.iea.nl/timss-1995, http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international και https://timssandpirls.bc.edu/timss1995i/TIMSSPDF/C_full.pdf

Για την έρευνα TIMSS Advanced: https://www.iea.nl/timss-past-cycles

http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/timss2015/wp-content/uploads/2016/T15-20-years-of-TIMSS.pdf

Για την έρευνα CivEd (Civic Education Study - Μελέτη για την Αγωγή του Πολίτη): http://pub.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions/CIVED_Technical_Report.pdf

https://nces.ed.gov/surveys/cived

Για την έρευνα ICCS (International Civic and Citizenship Education Study Διεθνής Μελέτη για την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή):

https://www.iea.nl/studies/iea/iccs

ICCS & SDG4

Τα στοιχεία από την έρευνα ICCS σε συνδυασμό με τις μελέτες TIMSS και PIRLS του IEA αναγνωρίζονται από την UNESCO ως η πλέον αξιόπιστη βάση δεδομένων για τους μελετητές, παιδαγωγούς και διαμορφωτές της πολιτικής σε σχέση με την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη του στόχου 4 της Βιώσιμης Ανάπτυξης: διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους (Sustainable Development Goal - SDG 4: obtaining a quality education for all).

https://www.iea.nl/studies/iea/iccs#section-570 

OECD

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι διεθνής οργανισμός για τη διαμόρφωση «καλύτερων πολιτικών για καλύτερη ζωή». Σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των χωρών, τους πολιτικούς και τους πολίτες, ο ΟΟΣΑ εργάζεται για την καθιέρωση διεθνών κανόνων και για την εύρεση λύσεων βάσει αξιόπιστων στοιχείων για μια ποικιλία κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Ο ΟΟΣΑ ιδρύθηκε το 1948 ως ΟΕΟΣ (Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας) για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου από τις ΗΠΑ Σχεδίου Μάρσαλ, το οποίο είχε στόχο την ανοικοδόμηση μιας ηπείρου με βαθιές πληγές από τον πόλεμο. Ωθώντας τις επιμέρους κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν την αλληλεξάρτηση των οικονομιών τους, άνοιξε τον δρόμο για μια νέα εποχή συνεργασίας η οποία επρόκειτο να αλλάξει τη μορφή της Ευρώπης.

Αρχικά το ενδιαφέρον του ΟΟΣΑ περιστρεφόταν γύρω από οικονομικά θέματα, όμως από τη δεκαετία του ’60 κι έπειτα το ενδιαφέρον του Οργανισμού επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς όπως η Εκπαίδευση.

Ο ΟΟΣΑ, αποτελώντας πλέον έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς χάρη στην τεχνοδομή του και τον πολυδιάστατο του χαρακτήρα του, φέρνει κοντά τα κράτη-μέλη και τους εταίρους του για συνεργασία σχετικά με φλέγοντα παγκόσμια ζητήματα, παρέχοντας αναλύσεις, προτάσεις και διεθνή πρότυπα με στόχο μια ισχυρή, διαφανή και δίκαιη οικονομική ανάπτυξη. Μέσα από ένα δίκτυο διευθύνσεων, κέντρων, επιτροπών, ομάδων εργασίας και εμπειρογνωμόνων, ο ΟΟΣΑ παράγει πάνω από 250 δημοσιεύσεις το χρόνο (βιβλία, εκθέσεις, έγγραφα εργασίας και στατιστικά στοιχεία).

Για το έργο του ΟΟΣΑ στον τομέα της εκπαίδευσης: http://www.oecd.org/education/

Για τις ετήσιες εκθέσεις του ΟΟΣΑ «Education at a Glance»: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance_19991487

Για το Πρόγραμμα PISA: http://www.oecd.org/pisa/

Για το Πρόγραμμα PIAAC (Διεθνής Αξιολόγηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων): http://www.oecd.org/skills/piaac

Για την έρευνα TALIS (The Teaching and Learning International Survey) η οποία αφορά στις εργασιακές συνθήκες και τα μαθησιακά περιβάλλοντα στο σχολείο: http://www.oecd.org/education/talis/

Για εκθέσεις και στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ: http://gpseducation.oecd.org/

Για τις Εθνικές Εκθέσεις για την Ελλάδα (Country Reports): http://gpseducation.oecd.org/CountryReports?primaryCountry=GRC

 

INES     Για το Πρόγραμμα INES (Indicators of Education Systems, 2014): https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/49338320.pdf

 

 Teachers MatterΓια το Πρόγραμμα Teachers Matter (2005), που εστιάζει στην προετοιμασία, πρόσληψη, εργασία και σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών καθώς και στις σχετικές πολιτικές: http://www.oecd.org/education/school/48627229.pdf

unescounesco hellas

Η UNESCO λειτουργεί ως ένα παγκόσμιο εργαστήριο ιδεών και διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των 193 κρατών μελών και των 6 συνδεδεμένων μελών της στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης, του Πολιτισμού και της Επικοινωνίας.

Σκοπός της UNESCO είναι η οικοδόμηση της ειρήνης μέσα από τη διεθνή συνεργασία στους τομείς της Εκπαίδευσης, των Επιστημών και του Πολιτισμού. Τα προγράμματα της UNESCO συνεισφέρουν στην επίτευξη των Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης που καθορίστηκαν στην Ατζέντα 2030 και υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2015.

Η UNESCO θέτει ως στόχο την πρόσβαση κάθε παιδιού και κάθε πολίτη σε μια εκπαίδευση ποιότητας, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ των εθνών και το σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά όλων. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζει επιστημονικά προγράμματα και πολιτικές για την ανάπτυξη και τη συνεργασία ενισχύοντας την ελευθερία της έκφρασης ως θεμελιώδες δικαίωμα και βασική προϋπόθεση για τη δημοκρατία.

Η UNESCO λειτουργεί ως:

 • εργαστήριο ιδεών
 • φορέας συλλογής και διάχυσης πληροφορίας
 • διαμορφωτής προτύπων
 • παράγοντας ανάπτυξης των ικανοτήτων των Κρατών Μελών
 • καταλύτης για τη διεθνή συνεργασία

Στρατηγική της UNESCO για την Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα κύρια πεδία δραστηριοτήτων της UNESCO. Από την ίδρυσή της το 1945, η UNESCO εργάζεται για τη βελτίωση της εκπαίδευση παγκοσμίως και συγχρόνως διατηρεί στενούς δεσμούς με τα αρμόδια υπουργεία και τους φορείς 193 κρατών μελών.

Οι βασικοί τρεις στόχοι σχετικά με την εκπαίδευση είναι:

 • Η προώθηση της εκπαίδευσης ως θεμελιώδους δικαιώματος σύμφωνα με την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσω της διαφοροποίησης του περιεχομένου και των μεθόδων της και της προώθησης των κοινών αξιών παγκοσμίως.
 • Η προώθηση του πειραματισμού, της καινοτομίας, της διάχυσης των πληροφοριών και των ορθών πρακτικών, καθώς και του διαλόγου σχετικά με τις πολιτικές της εκπαίδευσης.

Το EFA Global Action Plan (2000-2015) αποτελεί ένα από τα παραδείγματα της προσπάθειας για την ευθυγράμμιση των προσεγγίσεων των οργανισμών αναφορικά με την εκπαίδευση.

Τον Σεπτέμβριο του 2015, στο πλαίσιο της 70ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ενωμένων Εθνών, υιοθετήθηκαν οι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs). Οι στόχοι αυτοί διαμορφώνουν ένα πρόγραμμα βιώσιμης, παγκόσμιας και φιλόδοξης ανάπτυξης, με την ενεργό συμμετοχή της UNESCO.

Η Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Education for Sustainable Development - ESD) αποτελεί βασικό στοιχείο της Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development). Η Εκπαίδευση στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να παράσχει σε όλους τη δυνατότητα να λαμβάνουν με πλήρη γνώση αποφάσεις οι οποίες να ευνοούν την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα καθώς και μια δίκαιη κοινωνία για τις παρούσες αλλά και τις επόμενες γενιές. Στόχος είναι λοιπόν η παροχή γνώσης, δεξιοτήτων και αξιών απαραίτητων για την ανταπόκριση στις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται σχετικό υλικό (Education for Sustainable Development Goals - Learning Objectives), το οποίο προσφέρει παιδαγωγικές ιδέες για δραστηριότητες στην τάξη καθώς και πολυμεσικές πηγές για την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση της ESD στη διδασκαλία και τη μάθηση, από την πρώιμη προσχολική αγωγή μέχρι και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

CIDREE

 

Ο Οργανισμός CIDREE αποτελεί ανεξάρτητο δίκτυο εκπαιδευτικών φορέων με αναγνωρισμένο εθνικό ρόλο στο πεδίο της ανάπτυξης Προγραμμάτων Σπουδών ή/και της εκπαιδευτικής έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συστάθηκε το 1990 με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων και της κινητικότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων καθώς και την παραγωγή και διάχυση υψηλού επιπέδου γνώσης, απορρέουσας από τη συνεργασία των θεσμικών οργάνων με άλλους ενδιαφερόμενους.

Αποστολή του CIDREE είναι:

 • να συμβάλει στην ενίσχυση της ποιότητας των μελών-φορέων μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών
 • να καταστεί ένα δυναμικό και ευέλικτο δίκτυο επιρροής
 • να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών-φορέων σε άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα.

Η στρατηγική του CIDREE βασίζεται στη φιλοσοφία ότι η ανταλλαγή πληροφορίας και εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των επιστημόνων της εκπαίδευσης προσδίδει προστιθέμενη αξία στις δράσεις τους ενισχύοντας τη γνώση, την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαιδευτικής έρευνας και ανάπτυξης.

Η πλειονότητα των μελών του CIDREE διαδραματίζει βασικό ρόλο στη μεταρρύθμιση και ανάπτυξη των εθνικών Προγραμμάτων Σπουδών ενώ έργο τους αποτελεί γενικά η ανάπτυξη εθνικών προσόντων, προγραμμάτων και εξετάσεων, η υποστήριξη της εκπαιδευτικής πολιτικής, η παροχή οδηγιών στα σχολεία, η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ. Αναπτύσσουν επίσης εθνικά προσόντα, προγράμματα αξιολόγησης και εξετάσεων. Άλλα μέλη παρακολουθούν τις εθνικές αξιολογήσεις και εξετάσεις.

Στον οργανισμό συμμετέχουν αρμόδιοι φορείς των παρακάτω χωρών: Αλβανία, Αυστρία,  Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ελβετία Εσθονία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία – Ουαλία), Ιρλανδία, Ισπανία, Κόσοβο, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Σουηδία, Φινλανδία.


 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top