Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα I και Τμήμα II σε Επιμορφωτικό πρόγραμμα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με κωδικό ΟΠΣ 5022549

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Προδιαγραφών, για την ανάθεση του έργου για το Τμήμα I «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αιθουσών και παροχή καφέ (coffee break) σε Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Αθήνα από τις 03/03/2020 έως και τις 04/03/2020» και Τμήμα II «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αιθουσών και παροχή καφέ (coffee break) σε Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Θεσσαλονίκη από τις 09/03/2020 έως και τις 10/03/2020», στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», με κωδικό ΟΠΣ 5022549.


Αντικείμενο

ΤΜΗΜΑ I

Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αιθουσών και παροχή καφέ (coffee break) σε Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Αθήνα από τις 03/03/2020 έως και τις 04/03/2020 (διάρκεια: 2 ημέρες)

Π.1: Παροχή επτά (7) αιθουσών με υλικοτεχνική υποδομή

Αριθμός ΑιθουσώνΑριθμός ατόμων ανά αίθουσαΥλικοτεχνική Υποδομή
Επτά (7) αίθουσες με διάταξη αίθουσας «Σχολική» 18-22
 • Ένας βιντεοπροβολέας
 • Ένας Υπολογιστής (φορητός ή σταθερός)
 • Μικροφωνική Εγκατάσταση
 • Καθίσματα σεμιναρίου
 • Σύνδεση στο Internet

Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός για το Π.1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δυο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα Ευρώ (2.380,00€) πλέον Φ.Π.Α.

 

Π.2: Παροχή καφέ (coffee break) για 143 άτομα

ΕίδοςΠεριγραφή
Καφές Και τις δύο ημέρες της Επιμόρφωσης να προσφέρεται, από τις 09.30 έως τις 16.00: καφές φίλτρου, τσάι, χυμός, κουλουράκια, κέικ, κριτσίνια εμφιαλωμένο νερό, για 143 άτομα

Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός για το Π.2 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια εκατό σαράντα τέσσερα Ευρώ (1.144,00€0) πλέον Φ.Π.Α. Τέλος ο προϋπολογισμός για το Τμήμα I δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τέσσερα Ευρώ (3.524,00€) πλέον Φ.Π.Α


ΤΜΗΜΑ II

Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αιθουσών και παροχή καφέ (coffee break) σε Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Θεσσαλονίκη από τις 09/03/2020 έως και τις 10/03/2020 (διάρκεια: 2 ημέρες)

Π.1: Παροχή έξι (6) Αιθουσών με υλικοτεχνική υποδομή

Αριθμός ΑιθουσώνΑριθμός ατόμων ανά αίθουσαΥλικοτεχνική Υποδομή
Έξι (6) αίθουσες με διάταξη αίθουσας «Σχολική» 18-22
 • Ένας βιντεοπροβολέας
 • Ένας Υπολογιστής (φορητός ή σταθερός)
 • Μικροφωνική Εγκατάσταση
 • Καθίσματα σεμιναρίου
 • Σύνδεση στο Internet

Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός για το Π.1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δυο χιλιάδες σαράντα Ευρώ (2.040,00€) πλέον Φ.Π.Α.

 

Π.2: Παροχή καφέ (coffee break) για 108 άτομα

ΕίδοςΠεριγραφή
Καφές Και τις δύο ημέρες της Επιμόρφωσης να προσφέρεται, από τις 09.30 έως τις 16.00: καφές φίλτρου, τσάι, χυμός, βουτήματα, κέικ, κριτσίνια εμφιαλωμένο νερό, για 108 άτομα

Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός για το Π.2 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ (864,00€) πλέον Φ.Π.Α. Τέλος ο προϋπολογισμός για το Τμήμα II: δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δυο χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα Ευρώ (2.904,00€) πλέον Φ.Π.Α


Γενικές Επισημάνσεις

 • Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα.
 • Η κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να γίνει σε έναν ή περισσότερους αναδόχους.
 • Στην περίπτωση που ανάδοχος αναλάβει περισσότερα του ενός ή όλα τα τμήματα, η πληρωμή θα γίνει μετά την προσήκουσα εκτέλεση όλων των τμημάτων και μόνον.

Προθεσμίες

 • Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και την 17/02/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης).
 • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 17/02/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30

Σχετικά αρχεία

 1. Σχετική Πρόσκληση
 2. Πίνακας Τεχνικής Προσφοράς
 3. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
 4. Υπεύθυνη Δήλωση

[Σχετικός Διαγωνισμός]

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top