Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 03/2019), για «Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων: Επιμορφωτικές και υποστηρικτικές δράσεις για την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας» - MIS 5004204

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο/η υποψήφιος/-α Ανάδοχος θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Τμήμα A: Συνεδριακό υλικό και υλικό δημοσιοποίησης

Αντικείμενο του έργου του Τμήματος Α είναι η παραγωγή υλικού δημοσιότητας και συνεδριακού υλικού όπως περιγράφεται παρακάτω:

 • Αφίσες (Τετραχρωμίας, διαστ. 50x70, χαρτί 135gr velvet, υψηλής ανάλυσης ψηφιακή εκτύπωση), 15 τμχ
 • Φάκελος με το λογότυπο της Πράξης (Μέγεθος Α4, χάρτινος και να διαθέτει εσωτερικά αυτιά συγκράτησης των εγγράφων). Μέσα σε κάθε φάκελο θα υπάρχει ένα δίπτυχο φυλλάδιο (4σέλιδο, διαστάσεις Α4), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως πρόγραμμα, στυλό διαρκείας οικολογικό με λογότυπο και μπλοκ σημειώσεων (ριγέ, εξώφυλλο με λογότυπο, μεγ. Α4), 110 τχμ.
 • Δίπτυχο φυλλάδιο (4σέλιδο, διαστάσεις Α4), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως πρόγραμμα, επιπλέον 20 τχμ.
 • Βεβαιώσεις (Τετραχρωμίας, μεγ. Α4, χαρτί munken lynx 170 γρ, υψηλής ανάλυσης ψηφιακή εκτύπωση), 120 τμχ

Τμήμα Β: Υπηρεσίες εστίασης (catering)

Αντικείμενο του έργου του Τμήματος Β είναι η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) σε έως 100 άτομα την ημέρα της ημερίδας που  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12.04.2019, από 08:00 έως 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 127, Αθήνα)

Τμήμα Γ: Μετακίνηση και διαμονή συμμετεχόντων

Αντικείμενο του έργου του Τμήματος Γ είναι η παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής έως πέντε (5) ατόμων (μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στην Ημερίδα ως προσκεκλημένοι ομιλητές) ως ακολούθως:

 • Εξασφάλιση και οικονομική κάλυψη της διαμονής τους κατά την κείμενη νομοθεσία, σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων στην Αθήνα (με πρωινό) για μία (1) διανυκτέρευση (η μετακίνηση προς την Αθήνα μπορεί να πραγματοποιηθεί Πέμπτη 11/04/2019 ή Παρασκευή 12/04/2019, ενώ η μετακίνηση από την Αθήνα μπορεί να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12/04/2019 ή το  Σάββατο 13/04/2019).
 • Έκδοση και οικονομική κάλυψη των εισιτηρίων μετακίνησής τους από τον τόπο διαμονής τους προς την Αθήνα (μετ’ επιστροφής). Τα μέσα μετακίνησης που θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την κάθε περίπτωση θα είναι αεροπλάνο, τρένο και λεωφορείο. Οι μετακινήσεις και τα μέσα έχουν ως ακολούθως:
  • 1 άτομο: 1 μετακίνηση Ιωάννινα – Αθήνα – Ιωάννινα (ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ)
  • 2 άτομα: 1 μετακίνηση Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Θεσσαλονίκη (ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ)
  • 1 άτομο: 1 μετακίνηση Βόλος – Αθήνα – Βόλος (ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΡΑΙΝΟ ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)
  • 1 άτομο: 1 μετακίνηση Πάτρα – Αθήνα – Πάτρα (ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΡΑΙΝΟ ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)

 

Ο προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (3.225,81€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και επιμερίζεται ανά τμήμα ως εξής:

Τμήμα

Περιγραφή

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%

Τμήμα Α

Συνεδριακό υλικό και υλικό δημοσιοποίησης

403,23

700,00

Τμήμα Β

Υπηρεσίες εστίασης (catering)

1.326,61

1.645,00

Τμήμα Γ

Μετακίνηση και διαμονή συμμετεχόντων

1.334,68

1.655,00

Σύνολο

3.225,81

4.000,00

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και την 01.03.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

 

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 04.03.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄
 3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄
 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄
 5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

   15 Μαρτίου 2019    

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/04.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 1305/14.02.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004462599) συνοπτικό διαγωνισμό - (Αρ. Διακ.: 03/2019).

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 17.

   1 Απριλίου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 3/27.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 1305/14.02.2019 συνοπτικό διαγωνισμό –Απόφαση κατακύρωσης Τμήμα Α.

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 3/27.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 1305/14.02.2019 συνοπτικό διαγωνισμό –Απόφαση κατακύρωσης Τμήμα Β.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top