Μονάδα Ειδικής και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

Το όραμά μας

Ένα Σχολείο για όλα τα παιδιά με συμπεριληπτική κουλτούρα και διαφοροποιημένο στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθησιακό περιβάλλον,όπως αποτυπώνεται στο video -μήνυμα του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική Αγωγή και την Ένταξιακή Εκπαίδευση

 

Ο σκοπός μας

Η συνεχής επεξεργασία των προγραμμάτων, των ειδικών μεθόδων και πρακτικών και του εκπαιδευτικού υλικού ώστε να εξασφαλίζεται

 • το δικαίωμα στην εκπαίδευση  του κάθε παιδιού  που  αντιμετωπίζει  δυσκολίες  και  εμπόδια,  σε  οποιαδήποτε  φάση  της  σχολικής  του  ζωής
 • η διαφοροποίηση της διδακτικής μεθοδολογίας και της παιδαγωγικής κουλτούρας
 • η διεπιστημονικότητα στην υποστήριξη των ατομικών αναγκών και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών 
 • η μαθησιακή ένταξη μέσω πολύγλωσσου και πολυ-πολιτισμικού υλικού
 • η συμπεριληπτική κουλτούρα και η πολιτισμική και πολύγλωσση μάθηση
 • η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ειδικότερα των εκπαιδευτικών με αναπηρία 

 

Το έργο της Μονάδας είναι να ερευνά και να προαγάγει

 • την παιδαγωγική και διδακτική της σχολικής και μαθησιακής ένταξης 
 • την μεθοδολογία για την συμπερίληψη των παιδιών με διαφορετικό γλωσσικό, μαθησιακό, πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο
 • τις αρχές, τα εργαλεία και τις διαδικασίες για την εξατομίκευση και τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας
 • τα προγράμματα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 • τον εκπαιδευτικό προγραμματισμότης πρώιμης και έγκαιρης παρέμβασης στην αναπηρία
 • τον εκπαιδευτικό και διδακτικό προγραμματισμό της υποδοχής και μαθησιακής ένταξης νεοεισερχόμενων μαθητών και μαθητριών  
 • την μεθοδολογία της μετάβασης και της προαγωγής της μαθησιακής ετοιμότητας των ευάλωτων παιδιών
 • την παρακολούθηση και ενσωμάτωση των διεθνών και ευρωπαϊκών εργαλείων υιοθέτησης των δικαιωμάτων του παιδιού
 • τις εκπαιδευτικές δράσεις για την εξάλειψη των διακρίσεων
 • τα αναγκαία παιδαγωγικά μέτρα για την αποτροπή κάθε μορφής σχολικής αποτυχίας και σχολικής διαρροής των παιδιών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • τις μεθόδους και τα εργαλεία για την βελτίωση της προσβασιμότητας των προγραμμάτων σπουδών σε όλα τα μαθησιακά στυλ
 • τη μεθοδολογία και τα εργαλεία για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες του εκπαιδευτικού συστήματος 
 • την προσβασιμότητα του επιμορφωτικού υλικού και των δημοσιεύσεων του Ι.Ε.Π. σε εκπαιδευτικούς με αναπηρία και εντυποαναπηρία
 • τις διαδικασίες μετάβασης, συνέργειας με υποστηρικτικούς θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top