Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση κατάθεσης τεκμηριωμένων προτάσεων από θεσμικούς φορείς της επαγγελματικής και επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τις κατευθύνσεις αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως βασικού πυλώνα της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας
Πρόσκληση κατάθεσης τεκμηριωμένων προτάσεων από θεσμικούς φορείς της επαγγελματικής και επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τις κατευθύνσεις αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως βασικού πυλώνα της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας
Πρόσκληση επικαιροποίησης στοιχείων των ενταγμένων μελών του Μητρώου Επιμορφωτών/ριών της Πράξης Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μελών του μητρώου επιμορφωτών/ριών της Πράξης Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ (MIS): 5008057
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα, για ανάθεση του έργου του Συντονιστή-Υπευθύνου της Συστάδας 12:«Επαγγέλματα γης» στο πλαίσιο Υποέργου 12 ΟΠΣ 5084974
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) ελεύθερους/ες επαγγελματίες, για ανάθεση του έργου της τεχνικής υποστήριξης και helpdesk στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με κωδικό ΟΠΣ 5093563
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε workshops- ομαδικά εργαστήρια με θέμα “Εκπόνηση προσχεδίων Προγραμμάτων Σπουδών για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας”
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος (ΕΕΑ granted) με τίτλο 'Συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων στα Ελληνικά σχολεία'
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πιλοτική δράση: «Γενικά Λύκεια και Βιβλιοθήκες συνεργάζονται στην υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ με MIS: 5035542 και με MIS: 5035543 ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΟΠΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τρεις (3) ελεύθερους επαγγελματίες, Πτυχιούχους Ανώτατης Eκπαίδευσης για κάλυψη αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής, τεχνικής και νομικής υποστήριξης ΟΠΣ-5027220
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με τέσσερις (4) εμπειρογνώμονες(Αρ. πρωτ.: 1506/27.02.2018 & ΑΔΑ:ΨΥ4ΜΟΞΛΔ-ΠΧΚ)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με έναν/μια (01) Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης (Αρ. πρωτ.: 3696/29.03.2018 & ΑΔΑ: 64ΩΤΟΞΛΔ-5ΞΕ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο ελεύθερους επαγγελματίες, Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για κάλυψη αναγκών οικονομοτεχνικής και τεχνικής υποστήριξης Υποέργου 1, Πράξη με ΟΠΣ: 5027220
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με δύο (2) εμπειρογνώμονες της Συστάδας Β2.8: Μουσική-Καλλιτεχνικά Γραφιστικά-Αισθητική του Υποέργου 25 με κωδικό ΟΠΣ 5000065. (Αρ. πρωτ.: 12212/02.11.2018 & ΑΔΑ:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με δύο (2) ειδικούς επιστήμονες (Αρ. πρωτ.: 994/13.02.2018 & ΑΔΑ: 6ΩΨΦΟΞΛΔ-Π93).
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με δεκαπέντε (15) επιστημονικούς συνεργάτες(Αρ. πρωτ.: 1016/13.02.2018 & ΑΔΑ: 6ΕΟΝΟΞΛΔ-9ΗΔ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο/η επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης με κωδικό-ΟΠΣ 5035543
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4625/17 - 06 - 2016 για τη συγγραφή των νέων διδακτικών πακέτων Μαθηματικών για την Β ́ και Ε ́ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής/επικαιροποίησης εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων» του ΙΕΠ για την υποστήριξη της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top