Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάληψη του έργου της κατάρτισης ισολογισμού απογραφής με ημερομηνία 31.12.2018 για το ΙΕΠ
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου της συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων στο κτίριο της βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στο πλαίσιο Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ: 5008057
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ: 5008057
Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου της προμήθειας έντυπου και ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού
Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου της προμήθειας αναλωσίμων/γραφικής ύλης/εκπαιδευτικών παιχνιδιών νηπιαγωγείου, έντυπου και ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Υπηρεσίες μεταφορικής για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής»
Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών της διενέργειας του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οικονομικής χρήσης 2018»
Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής»
Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής»
Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και φιλοξενίας» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδ. ΟΠΣ: 5001313
Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και φιλοξενίας» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδ. ΟΠΣ: 5001313
Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», στο πλαίσιο έρευνας αγοράς
Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας / Τεχνικού Ασφαλείας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής»
Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας / τεχνικού ασφαλείας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής»
Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος «Αξιολόγηση του Έργου» (Project Evaluation) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «Inclusive Schools for Roma»
Πρόσκληση Υποβολής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ή/και Εκπαιδευτικών Υλικών Κυκλοφοριακής Αγωγής – Οδικής Ασφάλειας
Πρόσκληση Υποβολής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ή/και Εκπαιδευτικού Υλικού για τη ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2018-19
Πρόσκληση υποβολής αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ -5003740
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη Β’ φάση επιμορφώσεων της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top