Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για τη θέση Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Εποπτών του γνωστικού πεδίου "Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά" για την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Εποπτών του γνωστικού πεδίου "Τέχνες και Πολιτισμός" για την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Εποπτών του γνωστικού πεδίου "Κοινωνικές Επιστήμες" για την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Εποπτών του γνωστικού πεδίου "Ανθρωπιστικές Επιστήμες Πρώτη Σχολική Ηλικία" για την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Προσωρινά αποτελέσματα στο στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7581/11-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΒΔΟΞΛΔ-40Ι) Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ
Προσωρινά αποτελέσματα όσον αφορά στις υπ’ αριθμ. πρωτ. 13553/27-08-2021 (ΑΔΑ: 989ΦΟΞΛΔ-ΒΩΥ) και 13555/27-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΦΔΟΞΛΔ-1Ρ5) Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Προσωρινά Αποτελέσματα όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 349/15.01.2021 (ΑΔΑ: 9ΨΙΗΟΞΛΔ-ΒΕΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
Προσωρινά Αποτελέσματα όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 151/07-01-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΧΕΑΟΞΛΔ-ΝΞΛ) για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό (Φυσικοί) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
Πρόσκληση:«Παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering) κατά την υλοποίηση επιμορφώσεων σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη» στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποψηφίων σε συνέντευξη τη Δευτέρα, 15-07-2019, προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με MIS: 5032906
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποψηφίων σε συνέντευξη τη Δευτέρα 01-07-2019
Πρόσκληση υποψηφίων σε συνέντευξη για το έργο "Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης"
Πρόσκληση υποψηφίων σε συνέντευξη
Πρόσκληση υποψηφίων σε συνέντευξη
Πρόσκληση υποψηφίων προς συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΙΕΠ, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 8005/23-11-2017 με ΑΔΑ: 69ΣΠΟΞΛΔ-ΛΜΙ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση υποψηφίων για συνέντευξη σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4310/06-07-2017 της Πράξης "Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος" με MIS 5004204.
Πρόσκληση υποψηφίων επειρογνωμόνων προς συνέντευξη
Πρόσκληση υποψηφίου σε συνέντευξη
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων του ΙΕΠ

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top