Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) Εμπειρογνώμονα, Πτυχιούχο Ανωτάτης Εκπαίδευσης (Αρ. πρωτ.: 4268/19.04.2018 & ΑΔΑ: 6357ΟΞΛΔ-ΜΕ6) 19 Απριλίου 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/03-04-2018 & 2/12-04-2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Ι.Ε.Π. σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 1016/13-02-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΕΟΝΟΞΛΔ-9ΗΔ) 16 Απριλίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του Πρακτικού 1/04.04.2018 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313 16 Απριλίου 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/03-04-2018 και 2/04-04-2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1319/23-02-2018 [ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 16 Απριλίου 2018
Παράταση προθεσμίας υποβολής διδακτικών σεναρίων από Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.) στο πλαίσιο του Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής που θα διεξαχθεί στον Βόλο στις 11-12/5/2018 16 Απριλίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του Πρακτικού 3/12.04.2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1275/22.02.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΜΡΞΟΞΛΔ-ΕΒΕ) 13 Απριλίου 2018
Πρόσκληση για συμμετοχή στο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι Τέχνες στο ελληνικό σχολείο: παρόν και μέλλον Φιλοσοφική Σχολή 11, 12, 13 Οκτωβρίου 2018 11 Απριλίου 2018
Διενέργεια συνεντεύξεων στο Ι.Ε.Π. σχετικά με την υλοποποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» (ΟΠΣ 5001036, ΕΣΠΑ 2014 - 2020) 04 Απριλίου 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. πρωτ. 994/13-02-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΩΨΦΟΞΛΔ-Π93). 04 Απριλίου 2018
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς διάρκειας 02 Απριλίου 2018
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top