Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ΄ αρ. 11/04-01-2021 και 12/13-01-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27.04.2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκληση 15 Ιανουαρίου 2021
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ΄ αρ. 4/13-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων Υποψηφίων για την υπ΄ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ60ΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση 15 Ιανουαρίου 2021
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικών Επιτροπής Ενστάσεων του ΙΕΠ για την υπ. αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818 15 Ιανουαρίου 2021
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς διάρκειας 15 Ιανουαρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5070818 15 Ιανουαρίου 2021
Ανακοίνωση παράτασης της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 157/7-1-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) (Σύμβουλος Α & Β ΠΕ Φυσικών) 15 Ιανουαρίου 2021
Ενεργοποίηση του ανοιχτού μητρώου Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, Επιμορφωτικού Υλικού, Επιμορφωτών/Πολλαπλασιαστών για το Γνωστικό Αντικείμενο 3.6.2 Γαλλικά (Λύκειο) 15 Ιανουαρίου 2021
Νέα Ημερομηνία Πραγματοποίησης της Ημερίδας Διάχυσης της Πράξης Αναβάθμισης της Εκκλησιαστική Εκπαίδευσης 14 Ιανουαρίου 2021
Απόφαση του ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ΄ αρ. 10/04-01-2021 (αρ. πρωτ. Ι.Ε.Π. 92/04-01-2021) Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 Πρόσκληση 09 Ιανουαρίου 2021
Σχολεία που θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή του έργου ERASMUS+, KA3: Reflecting 4 Change (R4C) 08 Ιανουαρίου 2021

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top