Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (αρ. Διακήρυξης 01/2023) «Εκπόνηση και παραγωγή επιμορφωτικού υλικού» (Κωδικός Έργου 2022ΤΑ04700011, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180858)

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (αρ. Διακήρυξης 01/2023) «Εκπόνηση και παραγωγή επιμορφωτικού υλικού» που εντάσσεται ως Υποέργο 2 στο Έργο SUB.8 Δράσεις Κατάρτισης Εκπαιδευτικών / Teacher Training Actions (Κωδικός Έργου 2022ΤΑ04700011, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180858) στην Δράση «Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης» στον Άξονα 3.2 «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Στο πλαίσιο της δράσης ζητούμενο είναι η ανάπτυξη υλικού σύγχρονης και ασύχγρονης μορφής για εξ αποστάσεως επιμόρφωση των 37 επιμορφωτικών προγραμμάτων, στα οποία με οριζόντια στόχευση/προσανατολισμό στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα των νέων Προγραμμάτων Σπουδών θα επιδιώκεται η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την κατάλληλη παιδαγωγική-διδακτική αξιοποίηση των νέων και διαθέσιμων ψηφιακών μαθησιακών αντικείμενων, των νέων διδακτικών βιβλίων (πολλαπλό βιβλίο) στην ψηφιακή τους μορφή, των διαδραστικών πινάκων, εφραμογών εκπαιδευτικής ρομποτικής, STEAM και άλλων ψηφιακών μέσων, εργαλείων και λογισμικών.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας με Κωδικό 2022ΤΑ04700011.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 – Ταμείο Ανάκαμψης: ΣΑΤΑ TA047.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.874.132,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.124.300,00 € και ΦΠΑ: 749.832,00).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του https://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται 27-04-2023 και ώρα 15:00 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 04-05-2023 και ώρα 11:00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_SIMAP
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  3. ΠΕΡIΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΑΔΑ
  4. ΕΕΕΣ σε μορφή pdf
  5. ΕΕΕΣ σε μορφή xml

[Σχετικός Διαγωνισμός]

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top