Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Δελτίο Τύπου - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών Διδακτικών Βιβλίων 21 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερομένους (φυσικά πρόσωπα) για την ένταξη σε Μητρώο Αξιολογητών Διδακτικών Βιβλίων, στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 6010165 21 Ιουνίου 2024
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 5/14-06-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 2296/11-03-2024 (ΑΔΑ:99ΒΕΟΞΛΔ-ΔΙΖ) 2ης ενεργοποίησης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 20 Ιουνίου 2024
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ.9/06-06-2024 και 10/12-06-2024 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ.46581/08-12-2023 (ΑΔΑ: 6Λ81ΟΞΛΔ-ΚΡΡ) 1ης ενεργοποίησης 19 Ιουνίου 2024
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΡΕΥΝΑ PISA 2022: ΠΕΔΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 18 Ιουνίου 2024
Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών στο «SYNAPSES International Course 2024» 14 Ιουνίου 2024
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 01/03-06-2024 και 02/10-06-2024 Πρακτικών της 5ης Επιτροπής Αξιολόγησης της υπ’ αρ.πρωτ.3453/22-04-2024(ΑΔΑ: ΨΗΕ8ΟΞΛΔ-ΙΟ7) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατηγορία «Εισηγητές/Αξιολογητές κατηγ. ΙΙ» 13 Ιουνίου 2024
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 01/03-06-2024, 02/10-06-2024 και 03/12-06-2024 Πρακτικών της 4ης Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 3453/22-04-2024 Πρόσκλησης για «Εισηγητές/Αξιολογητές κατηγ. Ι» 13 Ιουνίου 2024
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’αρ.01/04-06-2024 και 02/11-06-2024 Πρακτικών της 3ης Επιτροπής Αξιολόγησης της υπ’αρ.πρωτ.3453/22-04-2024(ΑΔΑ: ΨΗΕ8ΟΞΛΔ-ΙΟ7) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατηγορία «Εισηγητές/Αξιολογητές κατηγ. Ι» 13 Ιουνίου 2024
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 01/03-06-2024 και 02/11-06-2024 Πρακτικών της 2ης Επιτροπής Αξιολόγησης της υπ’ αρ. πρωτ. 3453/22-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΗΕ8ΟΞΛΔ-ΙΟ7)Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατηγορία «Εισηγητές/Αξιολογητές κατηγ. Ι» 13 Ιουνίου 2024

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top