Επιστημονικά Τμήματα

Το Τμήμα Α΄: Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Ενταξιακής Εκπαίδευσης περιλαμβάνει τις παρακάτω Μονάδες:

 

Το Τμήμα Α΄ Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Ενταξιακής Εκπαίδευσης έχει αρμοδιότητα κάθε θέμα που σχετίζεται με την εκπαιδευτική καινοτομία, την ενταξιακή εκπαίδευση και ιδιαίτερα ζητήματα ειδικής αγωγής, μειονοτικής, διαπολιτισμικής και ομογενειακής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικές δομές σε καταστήματα κράτησης και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία

Το Τμήμα Β΄: Προγραμμάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικού Υλικού περιλαμβάνει τις παρακάτω Μονάδες:

Το Τμήμα Β’ (Προγραμμάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικού Υλικού) της Επιστημονικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ έχει ως αντικείμενο την γνωμοδότηση στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων, για την κατάρτιση και αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα εστιάζει σε θέματα που αφορούν: α) την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, β) τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, γ) τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία, δ) τις τέχνες και ε) την επαγγελματική εκπαίδευση.

ΤοΤμήμα Γ΄: Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής περιλαμβάνει τις παρακάτω Μονάδες:

Το Τμήμα Γ ́ Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει αρμοδιότητα για θέματα που σχετίζονται με:

• την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης (επιμόρφωση και πιστοποίηση επιμορφωτικών δράσεων),
• την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών,
• την παρακολούθηση και μελέτη της διεθνούς και ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του καταγράφει, μελετά και συγκεντρώνει δεδομένα για κάθε θέμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτεί παρακολούθηση και σχεδιασμό πολιτικής, όπως τη μαθητική διαρροή και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου με τη λειτουργία ειδικού Παρατηρητηρίου.
Στο ίδιο πλαίσιο, εισηγείται μέτρα και δράσεις για την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της χώρας που απορρέουν από τη συμμετοχή της σε διεθνή προγράμματα, όπως το PISA (Programme for International Student Assessment) του ΟΟΣΑ και το ICILS (International Computer and Information Literacy Study), διαμορφώνει και παρακολουθεί δείκτες που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό έργο ενώ παράλληλα συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου, Πανεπιστήμια και διεθνείς οργανισμούς για την ανταλλαγή στοιχείων και την ερμηνεία τους.

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top