Τμήμα Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και Δικτύων

 

Το Τμήμα Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και Δικτύων διεκπεραιώνει την πάσης φύσης υποστήριξη του I.E.Π. για θέματα πληροφορικής και τεχνικής φύσης. Είναι αρμόδιο, ιδίως για την καλή λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας του I.E.Π., της ψηφιακής βάσης δεδομένων, των ηλεκτρονικών μητρώων, καθώς και των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και συσκευών του I.E.Π., την ανάπτυξη των πάσης φύσης εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού, τη διαλειτουργικότητα με άλλες ψηφιακές πλατφόρμες σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), εισηγείται τις τεχνικές προδιαγραφές για τα θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και για κάθε θέμα αποτελεσματικότερης λειτουργίας των ψηφιακών υποδομών του Ι.Ε.Π. Για την ανάγκη προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητές του, υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις προς το Δ.Σ.

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Γεώργιος Λαδιάς
(Προϊστάμενος)CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335507gladias[at]iep.edu.gr
Αγγελική Δαλακιάρη
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335103a.dalakiari[at]iep.edu.gr
Παναγιώτα Δεδούση
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Υπάλληλος ΥΠΑΙΘ2131335502p.dedousi[at]iep.edu.gr
Ειρήνη Δούτσιου CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335501idoutsiou[at]iep.edu.gr
Ευάγγελος Νάτσιος
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335565vnatsios[at]iep.edu.gr
Ιωάννης Νικόπουλος CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335504jnikopoul[at]iep.edu.gr
Εμμανουήλ Σπανουδάκης CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335505manos[at]iep.edu.gr
Ιωάννης Σπίνος CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335503ispinos[at]iep.edu.gr

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top