Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Έγκριση του υπ’ αρ. 4/23-07-2024 Πρακτικού της 5ης Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 3453/22-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΗΕ8ΟΞΛΔ-ΙΟ7) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εγγραφής σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη κενών θέσεων στην κατηγορία «Εισηγητές/Αξιολογητές κατηγ. ΙΙ» για την υποστήριξη του Υποέργου 1 «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση» του Έργου με τίτλο: «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital Content in Schools» (κωδικός ΟΠΣ 5174140 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 4/23-07-2024 Πρακτικού της 5ης Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 3453/22-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΗΕ8ΟΞΛΔ-ΙΟ7) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εγγραφής σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη κενών θέσεων στην κατηγορία «Εισηγητές/Αξιολογητές κατηγ. ΙΙ» για την υποστήριξη του Υποέργου 1 «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση» του Έργου με τίτλο: «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital Content in Schools» (κωδικός ΟΠΣ 5174140 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) Ημ/νια: 25/07/2024 17:32:29 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ε0Μ7ΟΞΛΔ-ΜΘΛ


Εισήγηση για έγκριση ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της υπ’ αρ. 16/14-03-2024 Πράξης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., με την οποία εγκρίνεται το υπ’ αρ. 1/12-03-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου 2 του Έργου «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών / Development of Digital Content in Schools» (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5174140) αναφορικά με την παράταση της διάρκειας ελέγχου των Παραδοτέων Π1.1, Π2.1, Π3.1, Π4.7 του Αναδόχου του Υποέργου 2 για συνολικό διάστημα τριών (3) μηνών και ενημέρωσης του Αναδόχου

Θέμα: Εισήγηση για έγκριση ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της υπ’ αρ. 16/14-03-2024 Πράξης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., με την οποία εγκρίνεται το υπ’ αρ. 1/12-03-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου 2 του Έργου «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών / Development of Digital Content in Schools» (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5174140) αναφορικά με την παράταση της διάρκειας ελέγχου των Παραδοτέων Π1.1, Π2.1, Π3.1, Π4.7 του Αναδόχου του Υποέργου 2 για συνολικό διάστημα τριών (3) μηνών και ενημέρωσης του Αναδόχου Ημ/νια: 25/07/2024 17:05:47 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ57ΛΟΞΛΔ-ΞΨΜ


Εξουσιοδότηση αρμόδιων υπαλλήλων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στην Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)

Θέμα: Εξουσιοδότηση αρμόδιων υπαλλήλων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στην Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) Ημ/νια: 25/07/2024 16:10:59 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 65ΓΠΟΞΛΔ-Δ2Δ


Έγκριση των υπ’ αρ. 1/11-07-2024, 2/12-07-2024 και 3/23-07-2024 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την κατηγορία (II) Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 5002/21-06-2024 (ΑΔΑ: ΡΒΣΦΟΞΛΔ-Ξ8Π) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών Διδακτικών Βιβλίων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για την υποστήριξη της πράξης «Συγγραφή, Αξιολόγηση και Ένταξη διδακτικών βιβλίων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 6010165 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 26-06-2024

Θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ. 1/11-07-2024, 2/12-07-2024 και 3/23-07-2024 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την κατηγορία (II) Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 5002/21-06-2024 (ΑΔΑ: ΡΒΣΦΟΞΛΔ-Ξ8Π) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών Διδακτικών Βιβλίων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για την υποστήριξη της πράξης «Συγγραφή, Αξιολόγηση και Ένταξη διδακτικών βιβλίων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 6010165 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 26-06-2024 Ημ/νια: 25/07/2024 15:57:58 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΓΦΓΟΞΛΔ-ΨΞΚ


Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α105 για: T.B.S. ΟΛΟΚΛ. ΜΗΧΑΝ. ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 00ΤΔΑ00898/23-07-2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΚΑΙ DRUM ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LEXMARK MS810 KAI MS415 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΕΠ, ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ: Ψ2Ζ4ΟΞΛΔ-Ω13 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2024)

Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α105 για: T.B.S. ΟΛΟΚΛ. ΜΗΧΑΝ. ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 00ΤΔΑ00898/23-07-2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΚΑΙ DRUM ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LEXMARK MS810 KAI MS415 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΕΠ, ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ: Ψ2Ζ4ΟΞΛΔ-Ω13 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2024) Ημ/νια: 25/07/2024 14:48:07 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΜ4ΛΟΞΛΔ-ΚΩΡ


Έγκριση του υπ’ αρ. 1/23-07-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 5121/28-06-2024 (ΑΔΑ: 9Γ9ΜΟΞΛΔ-0ΓΨ) 3ης ενεργοποίησης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων της κατηγορίας α) «Συντονιστών γενικών προδιαγραφών για την επιμόρφωση, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την έγκριση των εργασιών των Εμπειρογνωμόνων» του Πεδίου Β, για την υποστήριξη του Υποέργου 1 «Επιστημονική Εποπτεία - Εκπόνηση προδιαγραφών και αξιολόγηση επιμορφωτικού υλικού - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» στο Έργο SUB.8 Δράσεις Κατάρτισης Εκπαιδευτικών/Teacher Training Actions (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180858) στη Δράση «Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης» στον Άξονα 3.2 «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 1/23-07-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 5121/28-06-2024 (ΑΔΑ: 9Γ9ΜΟΞΛΔ-0ΓΨ) 3ης ενεργοποίησης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων της κατηγορίας α) «Συντονιστών γενικών προδιαγραφών για την επιμόρφωση, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την έγκριση των εργασιών των Εμπειρογνωμόνων» του Πεδίου Β, για την υποστήριξη του Υποέργου 1 «Επιστημονική Εποπτεία - Εκπόνηση προδιαγραφών και αξιολόγηση επιμορφωτικού υλικού - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» στο Έργο SUB.8 Δράσεις Κατάρτισης Εκπαιδευτικών/Teacher Training Actions (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180858) στη Δράση «Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης» στον Άξονα 3.2 «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU Ημ/νια: 25/07/2024 14:37:22 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ1Ν3ΟΞΛΔ-Σ0Ι


Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Ε77 για: ΑΚΡΩΝΥΜΟ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΤΠΥ 58/13-02-2024 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Π1.1, Π1.2, Π2., Π3 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣΗ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ» (ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΠ 2014-2020 (MIS 6005103) 23SYMV012622446 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ (50800-2)

Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Ε77 για: ΑΚΡΩΝΥΜΟ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΤΠΥ 58/13-02-2024 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Π1.1, Π1.2, Π2., Π3 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣΗ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ» (ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΠ 2014-2020 (MIS 6005103) 23SYMV012622446 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ (50800-2) Ημ/νια: 25/07/2024 12:02:57 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 692ΧΟΞΛΔ-ΗΨ1


Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Ε76 για: HEADWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ Α.Ε. ΤΠΥ 78/13-02-2024 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Π1.1, Π1.2, Π2., Π3 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣΗ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ» (ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΠ 2014-2020 (MIS 6005103) 23SYMV012622446 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ (50800-2)

Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Ε76 για: HEADWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ Α.Ε. ΤΠΥ 78/13-02-2024 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Π1.1, Π1.2, Π2., Π3 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣΗ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ» (ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΠ 2014-2020 (MIS 6005103) 23SYMV012622446 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ (50800-2) Ημ/νια: 25/07/2024 11:59:24 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ0ΑΡΟΞΛΔ-ΨΘ0


Εισήγηση για την έγκριση: α) Ανασυγκρότησης της Ομάδας Έργου για το Ευρωπαϊκό Έργο “VR4Empathy - Using virtual reality for inclusive and action-oriented empathy in schools” (Project: 1011323844 — VR4Empathy — ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT1) και β) Ανάθεσης έργου και σύναψης σύμβασης στο νέο μέλος της Ομάδας Έργου για το διάστημα από την υπογραφή και ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως 31-07-2025.

Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση: α) Ανασυγκρότησης της Ομάδας Έργου για το Ευρωπαϊκό Έργο “VR4Empathy - Using virtual reality for inclusive and action-oriented empathy in schools” (Project: 1011323844 — VR4Empathy — ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT1) και β) Ανάθεσης έργου και σύναψης σύμβασης στο νέο μέλος της Ομάδας Έργου για το διάστημα από την υπογραφή και ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως 31-07-2025. Ημ/νια: 25/07/2024 10:46:29 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 68Τ8ΟΞΛΔ-ΣΥΧ


Έγκριση των υπ’ αρ. 1/08-07-2024 και 2/12-07-2024 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την κατηγορία (ΙII) Άλλοι Επιστήμονες Αυξημένων Προσόντων, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 5002/21-06-2024 (ΑΔΑ: ΡΒΣΦΟΞΛΔ-Ξ8Π) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών Διδακτικών Βιβλίων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για την υποστήριξη της πράξης «Συγγραφή, Αξιολόγηση και Ένταξη διδακτικών βιβλίων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 6010165 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 26-06-2024

Θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ. 1/08-07-2024 και 2/12-07-2024 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την κατηγορία (ΙII) Άλλοι Επιστήμονες Αυξημένων Προσόντων, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 5002/21-06-2024 (ΑΔΑ: ΡΒΣΦΟΞΛΔ-Ξ8Π) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών Διδακτικών Βιβλίων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για την υποστήριξη της πράξης «Συγγραφή, Αξιολόγηση και Ένταξη διδακτικών βιβλίων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 6010165 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 26-06-2024 Ημ/νια: 23/07/2024 12:24:22 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΚΣΖΟΞΛΔ-ΦΤ8


Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top