Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης υπ’αρ.1/12-05-2023, 2/23-05-2023, 3/22-09-2023 και 4/26-09-2023 Πρακτικών, Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ.πρωτ.19130/23-03-2023, (ΑΔΑΜ: 23PROC012358071, Αρ.Διακ.02/2023) και α/α ΕΣΗΔΗΣ 185509

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/12-05-2023, 2/23-05-2023, 3/22-09-2023 και 4/26-09-2023 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., με υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τις ανάγκες του υπ’ αρ. πρωτ. 19130/23-03-2023, (ΑΔΑΜ: 23PROC012358071, Αρ. Διακ. 02/2023) και α/α ΕΣΗΔΗΣ 185509 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Αναβάθμιση και ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (MIS) διαχείρισης εκπαιδεύσεων» που εντάσσεται ως Υποέργο 3 στο Έργο SUB.8 Δράσεις Κατάρτισης Εκπαιδευτικών / Teacher Training Actions (Κωδικός Έργου 2022ΤΑ04700011, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180858) της Δράσης «Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης» στον Άξονα 3.2 «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.


[Σχετικός διαγωνισμός]

Επικοινωνία

Top