Απόφαση ΔΣ του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/21-02-2023, 2/23-02-2023, 3/01-03-2023, 4/09-03-2023 και 5/13-03-2023 Πρακτικών της Διαρκούς Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 15515/27-01-2023 (ΑΔΑ: 6Δ7ΟΟΞΛΔ-ΛΑΟ) Πρόσκληση

Απόφαση ΔΣ του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/21-02-2023, 2/23-02-2023, 3/01-03-2023, 4/09-03-2023 και 5/13-03-2023 Πρακτικών της «Διαρκούς Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων φυσικών προσώπων-ελευθέρων επαγγελματιών για την υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων πλην Μητρώων» στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 15515/27-01-2023 (ΑΔΑ: 6Δ7ΟΟΞΛΔ-ΛΑΟ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΕΠ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) ελεύθερους επαγγελματίες, Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών α) διοικητικής / διαχειριστικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.1) και β) τεχνικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.2) στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση» του Έργου με τίτλο: «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital Content in Schools» (Κωδικός Έργου 2022ΤΑ04700009, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174140, Δράση 16676 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php, από την Παρασκευή 24-03-2023 και ώρα 15:00 έως και την Τετάρτη 29.03.2023 και ώρα 15:00.


[Σχετική Πρόσκληση]

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top