Απόφαση ΔΣ/Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/22-12-2022, 2/11-1-2023, 3/12-1-2023, 4/17-1-2023 και 5/19-1-2023 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ.15748/2-12-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΞΖΟΞΛΔ-ΦΣΑ) Πρόσκληση

Απόφαση ΔΣ του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/22-12-2022, 2/11-1-2023, 3/12-1-2023, 4/17-1-2023 και 5/19-1-2023 Πρακτικών της «Διαρκούς Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων φυσικών προσώπων-ελευθέρων επαγγελματιών για την υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων πλην Μητρώων» στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 15748/2-12-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΞΖΟΞΛΔ-ΦΣΑ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΕΠ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.1) και έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών οικονομοτεχνικής υποστήριξης (κωδικός θέσης Κ.Θ.2) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ 5027220

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από το Σάββατο 21.01.2023 και ώρα 15:00 έως και την Πέμπτη 26.01.2023 και ώρα 15:00


[Σχετική πρόσκληση]

Επικοινωνία

Top